بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940002485
نام و نام خانوادگي : پوريا سقازاده اراني
عنوان پایان نامه : آنیزوتروپی و تعیین مشخصات مخزنی براساس نمودار پیشرفته صوتی در مخزن کربناته سروک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر محمد علي رياحي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دكتر ناصر عبادتي
چكيده : این پژوهش به آنیزوتروپی و تعیین مشخصات مخزنی براساس نمودار پیشرفته صوتی در مخزن کربناته سروک میپردازد. سازند سروک به عنوان يکي از سازندهاي گروه بنگستان باسن سنومانين-تورونين، سنگ مخزن مهمي در بسياري از ميادين هيدروكربني دزفول فرو افتاده¬، دشت آبادان و خليج فارس مي-باشد. برش نمونه اين سازند در تنگ سروک واقع در كوه بنگستان قرار دارد.ميدان نفتي سيري E در بخش ايراني خليج فارس، نزديك به مرز آبي ايران- دوبي و در 90 كيلومتري سواحل ايران واقع شده است. اين ميدان با ابعاد ساختاري تقريباًkm 7×15 در 25 كيلومتري جنوب شرقي جزيره سيري واقع شده است. هدف اصلی این پژوهش آنیزوتروپی و تعیین مشخصات مخزنی براساس نمودار پیشرفته صوتی در مخزن کربناته سروک در میدان نفتی سیری E میباشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه¬ي تحقيقات و مطالعات ساير پژوهشگران، مجلات تخصصي و مرتبط اطلاعات مورد نياز گردآوري شده است. در این تحقیق سنگ شناسي، بافت، تخلخل، لايه بندي، مناطق شكسته شده و تراوايي سازند و هچنین آنیزوتروپی مخزن کربناته سروک در میدان سیری E و در چاه¬های SIE-5 و SIE-6 بر اساس نمودار پیشرفته صوتی با استفاده از لاگ DSI تعیین شده است.از عوامل دیگر ایجاد آنیزوتروبي در مخازن، شکستگي هاي طبيعي هستند. در چاه مورد مطالعه مشاهده شد که در اینتروال هایی که مقدار و جهت تنش های درجا ثابت بوده و این نکته در نقشه آنیزوتروبي تنش قابل مشاهده است ولی برخلاف انتظار مقدار آنیزوتروبی انرژی در این اینتروال ها افزایش نشان مي دهد، بررسي لاگ FMI در این اعماق نشان داد که در این محدوده ها شکستگي هاي باز وجود داشته و علت آنیزوتروپي مازاد در این اینتروال ها وجود شکستگی های طبیعی است. نمونه اي از افزایش مقدار آنیزوتروبی در حضور شکستگی ها در شکل نشان داده شده است.
كلمات كليدي : آنیزوتروپی،مخزن کربناته سروک،نمودار پیشرفته صوتی.
تاريخ دفاع : 1397-03-21