بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930573591
نام و نام خانوادگي : سنور خضري
عنوان پایان نامه : باز زنده سازی و طراحی حریم رودخانه زاب با رویکرد محیط پایدار
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : طراحی محیط زیست
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حسن صالحي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مهدي فرح پور
چكيده : امروزه باززنده سازي رودخانه ها، فرايندي ضروري جهت پايداري و بهبود كيفيت آن است. فضاهاي شهري از ديرباز تاكنون بستر كالبدي جهت تعاملات اجتماعي مردم بوده اند .در اين ميان مسيلها و رودخانه هاي شهري به عنوان فضاهاي پنهان شهري، فرصت هايي هستند كه بي توجه رها شده اند و با توجه به كمبود فضاهاي سبز و باز در شهرها و به رغم پتانسيل هاي فراواني كه دارند استفاده كامل و درخوري از آنها نمي شود. ﮔﺮدش در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺣـﺎل در ﺻـﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ وارد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. از اﻳـﻦ رو ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺛﺮات اﺟﺮايﻳﻚ ﭘـﺮوژه ﺑـﺮﺳـﻼﻣﺖ اﻧـﺴﺎن و ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺛﺎر ﺳﻮء اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﭙـﺮدازﻳﻢ.با توجه به مطالعات صورت‌گرفته در محدوده حاشیه رودخانه‌ها دارای پتانسیل بسیار بالایی جهت بهبود سیما و منظرشهری می‌باشد و همچنین قابلیت خلق فضاهایی برای بروز تعاملات اجتماعی را دارا می‌باشد. این پژوهش درصد «باز زنده‌سازی» حاشیه رودخانه زاب واقع در شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان‌غربی با رویکرد پایداری از منظر طراحی محیط می‌باشد. در این خصوص کیفیت بخشیدن به فضاهای جمعی و دارای سرزندگی، تشویق به دوباره زنده‌کردن شهرها با توجه به هویت شهری، ایجاد انگیزه‌ای برای مشارکت مردم از جمله اهداف پژوهش می‌باشد. در این پروژه برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش، میدانی‌ (تکنیک مکان‌سنجی)و کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش نظری (تحقیقات اسنادی وکتابخانه‌ای) با رجوع به منابع فارسی و انگلیسی موجود (كتب، نشريات، نتايج همايش‌ها وكنفرانس‌ها) و همچنین پايگاه‌هاى شبكه پردازش مربوطه اطلاعات لازم گردآوری گردید.در روش میدانی با استفاده از تکنیک مکان‌سنجی (در این روش تعدادی از سؤالات مرتبط با موضوع مطرح و پس از پخش در میان مردم و ارزیابی، دیدگاه آنان را مبنای طراحی قرار می‌دهیم). نتایج پژوهش در نهایت به صورت دستورالعمل‌های اقدامی می‌باشد که در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت فضا است. این پژوهش در زمینه زیست‌محیطی،اجتماعی و عملکردی، معیارها و زیر معیارهایی طراحی ارائه می‌دهد.
كلمات كليدي : طراحي پايدار ، محيط زيست ، بازنده سازي ، حريم رودخانه ها
تاريخ دفاع : 1395-11-24