بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940016288
نام و نام خانوادگي : ُيد محمد حسن موسوي فرد
عنوان پایان نامه : ارزیابی پتروفیزیکی و تحلیل شکستگی ها با استفاده از نمودارهای تصویرگر در یکی از چاه های میدان پازنان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ناصر عبادتي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمود معمارياني
چكيده : چکیده در این پژوهش یافته های جدید در خصوص ساختارهای موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از چاه های میدان پازنان با استفاده از نمودارهای تصویری FMIارائه شده است. براين اساس، ابتدا نمودارهای تصویری چاه مورد مطالعه در نرم افزار ژئولاگ(نسخه7) مورد پردازش و تصحیح قرار گرفت. سپس بر روی این تصاویر، انواع ساختارهای طبیعی و مصنوعی شناسایی و تفسیر گرديد و جهت گیری آنها اندازه گیری شد. انواع ساختارهای شناسایی شده در مخزن آسماری عبارتند از: لایه بندی، لایه بندی چلیپایی، استیلولیت های موازی و عمود بر لایه بندی، انواع شکستگی های باز و بسته یا پُرشده، و نیز انواع شکستگی های مصنوعی. به منظور بررسی و تحلیل داده ها، جهت گیری سیماهای ساختاری، انواع نمودارهای آماری(نظیر نمودار گل سرخی) ترسیم گردید. نتایج تحلیل جهت گیری تصاویر ساختاری نشان می دهد که لایه بندی در این چاه تقریباً به صورت افقی است. به علاوه، انواع شکستگی های باز(با الگوی ساختاری طولی و عرضی)، شکستگی های بسته(با الگوی ساختاری طولی)، شکستگی های احتمالی(با الگوی ساختاری طولی و مورب)، و نیز انواع استیلولیت ها در این چاه توسعه یافته اند. مقایسه توزیع فراوانی انواع سیماهای ساختاری با نمودارهای تخلخل(نوترون، چگالی و سونیک) مشخص کرد که شکستگی های باز باعث بهبود کیفیت مخزن آسماری شده اند، لیکن استیلولیت ها و شکستگی های پُرشده به مقدار زیادی کاهش کیفیت مخزن را به همراه داشته اند. در چاه مورد مطالعه مقدار تخلخل موثر و کل به سمت پایین افزایش یافته که این افزایش در بخش ماسه سنگی غار کاملاً مشهود است. بررسی ها همچنین نشان داد که بخش ماسه سنگی غار از پتانسیل مخزنی بالایی برخوردار بوده و برای حفاری های جدید مناسب است. بنابراین، با توجه به تأثیر سیماهای ساختاری بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان مورد مطالعه پیشنهاد می شود که هرگونه حفاری آتی با توجه به توزیع و جهت گیری سیماهای ساختاری (به ویژه شکستگی های باز) طراحی شود.
كلمات كليدي : میدان پازنان ، سازند آسماری، کیفیت مخزنی، نمودار تصویری، انواع شکستگی
تاريخ دفاع : 1396-08-15