بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930315949
نام و نام خانوادگي : فرشته تکاور
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عملکرد نیروگاه‌های آبی سیمره و کرخه با تغییر تراز نرمال سد سیمره
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید جمالی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی میرزایی ,
چكيده : کاهش روز افزون بارش در کشور و کاهش ذخایر آبی و توزیع ناهمگون این منابع و بهره¬برداری گسترده از منابع آب به صورت مشترک توسط بهره¬برداران مختلف، تقابل و تضاد منافع میان مصرف کنندگان، منجر به پیچیده¬تر شدن روش¬های تخصیص منابع آبی میان مصرف کنندگان شده است. حوضه کرخه به لحاظ گستره جغرافیایی و پتانسیل کشاورزی و برق¬آبی یکی از مهم ترین حوضه¬های آبریز کشور می¬باشد. به دلیل کاهش میانگین بارش در حوضه آبریز کرخه، تراز رودخانه کاهش چشمگیری در سال-های اخیر داشته است که این اثر سو بر روی تراز نرمال سد سیمره کاملاً مشهود می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر کاهش تراز نرمال سیمره بر تأمین یا عدم تأمین نیازهای کشاورزی و نیروگاه¬های برقابی این منطقه می¬باشد. جهت بررسی ، 3 سناریو تعریف شد و در تمامی موارد تولید انرژی ماهانه سیمره-کرخه، انرژی مطمئن ثانویه، حجم سرریز و تغییرات تراز مخازن تعیین شد. سناریوهای تعریف شده به شرح زیر می¬باشند: سناریوی پایه: بازه زمانی از سال 36-35 تا 81-80 شبیه¬سازی خواهد شد تا حالت پایه¬ای که بر اساس آن ترازهای نرمال مشخص شده است، حاصل شود. سناریوی اول به صورت بازه زمانی از سال 36-35 تا 95-94 شبیه¬سازی شد با درنظرگیری تغییرات اقلیمی رخ داده از سال آبی 81-80، از سری¬های آبدهی 81-80 تا 95-94 استفاده شد و با تکرار این بازه زمانی، کل مدت شبیه¬سازی پوشش داده شد. سناریوی دوم، در حال حاضر تراز نرمال سد سیمره 723 متر می¬باشد در این سناریو تراز نرمال به تراز 5/704 متر کاهش داده شد و موارد مورد نظر محاسبه شد. سناریوی سوم به صورت کاهش مصرف بین سیمره-کرخه در دو حالت: الف)تراز سابق ب) تراز جدید بررسی شد. در این پژوهش جهت شبیه¬سازی سیستم رودخانه مخزن، از نرم¬افزار شبیه¬ساز MODSIM استفاده شد. جهت شبیه¬سازی منطقه مطالعاتی محدوده بین سد سیمره تا پایین دست سد کرخه مد نظر بود. در تحقیق حاضر جهت صحت سنجی مدل شبیه¬سازی شده ، مدل در بازه زمانی مورد نظر اجرا شد و نتایج آن با داده¬های ایستگاه¬های هیدرومتری موجود در محدوده مورد مقایسه و صحت سنجی قرار گرفت. نتایج سناریوها حاکی از این است که در دوره خشکسالی با سیستم سیمره-کرخه توانایی تنظیم جریان را به صورتی دارد که فقط کشاورزی پایین‌دست سد کرخه تحت تاثیر قرار گیرد. تغییر تراز نرمال سد سیمره به طور قابل توجهی حجم سرریز از دو سد سیمره و کرخه را افزایش می‌دهد وانرژی تولید شده در سد سیمره در کاهش تراز نرمال، کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، اما تولید برق در سد کرخه به واسطه افزایش جریان ناشی از کاهش تراز نرمال سیمره افزایش محسوسی تجربه خواهد کرد.
كلمات كليدي : مديريت منابع آب، نيروي برق آبي، بهينه سازي و شبيه سازي، تخصيص منابع آبي با نرم افزارMODSIM،
تاريخ دفاع : 1396-10-02