بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920087035
نام و نام خانوادگي : ساناز آقاباقری
عنوان پایان نامه : پیش تغلیظ و اندازه گیری سم دیازینون با نانو جاذب اصلاح شده در نمونه های حقیقی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علی عزآبادی ,
چكيده : نقش شيمي تجزيه در شناسايي و اندازه‌گیری مواد آلوده کننده محیط زیست بر کسي پوشيده نيست . اخیراً در شیمی تجزیه استفاده از نانوذرات به یک زمینه روبه‌جلو تبدیل‌شده است . خواص بی‌همتا مواد در مقیاس نانو چشم‌انداز عالی برای طراحی روش‌های جدید و تجهیزات برای شیمی تجزیه را ایجاد کرده است. دیازینون حشره کش، کنه کشی غیر سیستمیک و سم ارگانو فسفره است که دارای اثرات جانبی زیادی برای محیط‌زیست می‌باشد. در این پایان‌نامه از نانولوله های کربنی و گرافن اکساید جهت پیش تغلیظ و اندازه‌گیری دیازینون استفاده شد و اثر پارامترهای مؤثر بر این فرایند مانند pH، مقدار جاذب، نوع حلال،زمان جذب و واجذب و اثر حجم محلول موردمطالعه قرار گرفت. تحت شرایط بهینه این دو جاذب توانای خوبی در پیش تغلیظ و اندازه‌گیری دیازینون را از خود نشان دادند. مقایسه دو جاذب نشان داد که ذرات گرافن اکساید کارایی بهتری نسبت به نانولوله های کربنی دارند
كلمات كليدي : پیش تغلیظ دیازینون نانو جاذب نانو لوله های کربنی اکسید گرافن
تاريخ دفاع : 1396-10-28