بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930396954
نام و نام خانوادگي : سیده معصومه محسن الحسینی
عنوان پایان نامه : پیش تغلیظ و اندازه گیری سم دیازینون با نانو جاذب اصلاح شده در نمونه های حقیقی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علی عزآبادی ,
چكيده : امروزه نقش شیمی تجزیه در شناسایی و اندازه گیری مواد مختلف .که از روش های صنعتی یا طبیعی به دست می آیند بر کسی پوشیده نیست . اخیرا در شیمی تجزیه استفاده از نانو ذرات به یک زمینه رو به جلو تبدیل شده است . خواص بی همتای مواد در مقیاس نانو چشم انداز عالی برای طراحی روش های جدید و تجهیزات برای شیمی تجزیه را ایجاد کرده است . دیازینون حشره کش , کنه کشی غیر سیستمیک و سم ارگانوفسفره است که دارای اثرات جانبی زیادی برای محیط زیست می باشد . در این پایان نامه از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری دیازینون استفاده شد و اثر پارامترهای موثر در این فرایند مانند PH , مقدار جاذب , نوع حلال , زمان جذب و واجذب و اثر حجم محلول مورد مطالعه قرار گرفت . تحت شرایط بهینه این دو جاذب توانایی خوبی در پیش تغلیظ و اندازه گیری دیازینون را از خود نشان دادند . مقایسه دو جاذب نشان داد که نانو ذرات مغناطیسی کارایی بهتری نسبت به ذرات اصلاح شده با کیتوسان از خود نشان دادند
كلمات كليدي : پیش تغلیظ دیازینون نانو ذرات مغناطیسی ذرات اصلاح شده کیتوسان
تاريخ دفاع : 1396-10-28