بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940007855
نام و نام خانوادگي : محمد رضا تهرانی پور
عنوان پایان نامه : مراحل تحول شخصیت در روانشناسی براساس نظریات گریگورک و کرچمر و بازتاب آن در ادبیات نمایشی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : همانطور که یک آهنگ ساز خوب علاوه بر ساز تخصصی خود نسبت به سازهای اصلی شناخت دارد، یک نمایش نامه نویس خوب نیز باید بطور تئوریک مبانی کلی سواد بصری، جامعه شناسی، روانشناسی را مطالعه کرده و به طور تئوریک و جزئی تر با توجه به نظریات روانشناسانی همچون فروید، کارل یونگ، اشترنبرگ، گریگورک و ارنست کرچمر، ساختار و محتوای متون خود را شکل داده و شخصیت های نمایش نامه های خود را بطوری هوشمندانه و منطقی و برخوردار از وجوه مختلف روانشناسی نسبت به نقش هر شخصیت در متن سامان بدهد. آشنایی نویسنده با مسائل و سیر تحول یک شخصیت با توجه به نقشی که ایفا می کند بسیار مهم و حائز اهمیت است. در این پایان نامه سعی شده با توجه به آشنا کردن نویسنده به مبانی روانشناسی شخصیت به طور کلی، به مراحل تحول شخصیت با توجه به علم روانشناسی از دیدگاه ارنست کرچمر و آنتونی گریگورک بپردازم و بازتاب این نظریه ها را در نمایش نامه های اکسپرسیونیستی و ناتورالیستی جستجو نمایم. امید که این اثر هر چند ناچیز به صورتی مطلوب مکتوب گردد.
كلمات كليدي : روانشناسی، گریگورک، کرچمر، ادبیات نمایشی
تاريخ دفاع : 1397-03-23