بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911062860
نام و نام خانوادگي : سیده فریناز سید عزیزاله تهرانی
عنوان پایان نامه : مقایسه تطبیقی رویکرد های ادیان اسلام و مسیحیت در نگاه به هنر مقدس
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : تاریخ هنر در سیر تطور خود، منابع زیادی را جهت ارائه ی باورهای معنوی هنرمندان پیش روی ما گذاشته است. می توان به جرأت مهمترین انگیزه ی خلق اثر هنری را خصوصاً در گذشته اعتقادات دینی دانست. اما هر دین بنا بر اصول و آموزه های خود، رویکرد خاصی را در آفرینش هنری ایجاد نموده است. هنر مقدس با ساحت قدسی و متعالی در ارتباط است. تفاوت هنر قدسی و هنر دینی در صورت هنرهاست. به این معنا که در هنر قدسی به غیر از موضوع هنر که باید بازتاب عالم غیب و ملکوت باشد، صورت اثر هنری هم باید مبیّن همان دین خاص باشد. دو دین اسلام و مسیحیت به عنوان بزرگ ترین بسترهای خلق آثار هنری، هر یک رویکردی خاص نسبت به هنر قدسی داشته اند. بررسی وجوه اشتراک و افتراق رویکرد ادیان مذکور، نکات مهمی را در باب آموزه های مذهبی و باورهای معنوی در آن دو حوزه نشان می دهد. در پژوهش حاضر بنا بر گستره ی تحقیق، پس از بیان کلیاتی درباره ی امر قدسی، هنر مقدس و هنر دینی و ... آموزه های هر کدام از این ادیان آسمانی به طور جداگانه بررسی شده است. در نهایت با مقایسه تطبیقی آن دو دین آسمانی در مورد تجلی حضرت حق، تفاوت رویکرد آن ها نسبت به هنر مقدس مشخص شده است. در مطالعه تطبیقی صورت گرفته مشخص شده که بیان بصری هنر قدسی اسلامی و مسیحی به طور کل با هم متفاوت است. به این معنا که در هنر مقدس اسلامی بر عنصر تجرید تأکید شده که این برخاسته از اعتقادات و آموزه های دین اسلام مبنی بر عدم تجلی خداوند به صورت عینی است. اما هنر مقدس مسیحی، هنری است شمایلی و مبتنی بر مشابهت. در آموزه های مسیحی خداوند در کالبد حضرت مسیح تجسد نموده و همین اصل تجسد، دلیل بر عینی بودن هنر مقدس مسیحی می باشد. تنزیه و تشبیه دو صفت از صفات خداوندی است. با توجه به آموزه ی مسیحی، دین مذکور رویکردی کاملاً تشبیهی نسبت به هنر قدسی دارد و دین اسلام رویکردی تشبیهی – تنزیهی. نکته ی قابل ذکر آن است که به طور کلی تمامی مباحث این رساله به صورت نظری و کلی بیان می شود و از مطالعه ی موردی پرهیز شده است. چرا که هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه زیر ساخت های کلی در رویکرد دو حوزه ی دینی اسلام و مسیحیت در نگاه به هنر مقدس بوده است و نه لزوماً بررسی و شناخت موارد خاص.
كلمات كليدي : مقدس، هنر مذهبی، هنر مقدس، هنر اسلامی، هنر مسیحی
تاريخ دفاع : 1397-06-04