بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940203604
نام و نام خانوادگي : سعید بشیری گودرزی
عنوان پایان نامه : ارزیابی خصوصیات مخزنی سازند اسماری در میدان نفتی مارون به کمک نگاره های چاه پیمایی و داده پترو فیزیکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدعلی ریاحی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
چكيده : بهره برداری صحیح از مخازن هیدروکربنی مستلزم بررسی دقیق رفتار مخزن و سیال موجود در آن است. اولین مرحله پیش بینی رفتار مخزن در طی تولید، تعیین گروه های سنگی مخزنی است. تفکیک و شناسایی گروه های سنگی مخزن اهمیت بسیار زیادی در شناسایی واحدهای جریانی و نیز مدلسازی مخزن دارد. در تعیین گروه های سنگی مخزن سه فاکتور لیتولوژی ، هندسه فضاهای خالی و میزان تخلخل و تراوایی مدنظر قرار میگیرد. مغزه های نفتی منبع اصلی تهیه اطلاعات مورد نیاز است، تهیه مغزه بسیار پر هزینه بوده و لذا تعداد معدودی از چاه های هر میدان را به این روش می توان بررسی نمود. این در حالی است که از همه چاه های یک میدان لاگ های پتروفیزیکی تهیه شده باشد که امکان بررسی جامع تری را فراهم می کنند. در این پایان نامه با استفاده از نگارهای چاه پیمایی به ارزیابی پتروفیزیکی و محاسبه حجم شیل ، تخلخل مفید ، میزان اشباع آب و لیتولوژی دریکی از چاه های سازند آسماری در میدان مارون پرداخته شده است. پس از ویرایش و اعمال تصحیحات مورد نیاز بر روی نگارهای چاه پیمایی ، پارامترهای پتروفیزیکی مخزن سازند مورد اشاره در چاه ، تعیین و بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، بررسی لیتولوژی سازند با استفاده از کراس پلات نوترون – چگالی و نوترون – صوتی نشان داد که این سازند بطور غالب از ماسه سنگ ، دولومیت و سنگ آهک تشکیل شده است. آنالیز داده های چاه پیمایی نشان داد که این سازند از تخلخل مناسبی برخوردار است و میانگین تخلخل مفید و اشباع آب بترتیب ۴٧/0 درصد و 091/0 درصد می باشد.
كلمات كليدي : سازند آسمی، پوسته، اشباع آب، تخلیه پتروفیزیک، دوره شیل
تاريخ دفاع : 1397-06-21