بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940193165
نام و نام خانوادگي : ناهید کریمی
عنوان پایان نامه : مدلسازی رفتار رئولوژیکی جریان سیال دو فازی نامحلول در رئومترهای لوله مویینه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسینعلی خنکدار
چكيده : در این تحقیق، بر اساس اهمیتی که شناخت رفتار رئولوژیکی بر روی فرآیند شکل دهی و اختلاط سیالات پلیمری دارد، به بررسی رفتار رئولوژیکی سیالات دوفازی پلیمری در رئومتر لوله موئینه پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا یک کد کامپیوتری بر اساس روش المان محدود ایجاد شد تا به صورت دو بعدی و تقارن محور، حرکت سیال در داخل لوله موئینه را تحلیل نماید و مولفه های سرعت و فشار را به عتوان خروجی محاسبه نماید. همچنین، با استفاده از روش المان محدود حداقل مربعات، جابه جایی فصل مشترک محاسبه شد و در نهایت دو قسمت حرکت سیال و جابه جایی فصل مشترک با هم کوپل گشتند تا کد کامپیوتری بتواند تغییر فرم قطره را در حین حرکت فشاری در لوله موئینه پیشبینی نماید. برای اطمینان از صحت کد ایجاد شده، نتایچ به صورت کیفی با نتایج تجربی مقایسه شد و همچنین از مسایل استاندارد برای برسی صحت کد در شرایط خاص استفاده گشت. برای محاسبه مقدار ویسکوزیته سیال دوفازی، از رابطه پویسله استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شد که مقدار ویسکوزیته سیال دو فازی، حتی در شرایطی که ویسکوزیته دو فاز با هم برابر هستند، تابع پارامترهای مختلفی می باشد که از جمله آنها می توان به کشش سطحی، ابعاد فاز دوم و غلظت آن اشاره نمود. در این تحقیق نشان داده شد که با افزایش میزان ناسازگاری دوفاز و یا افزایش کشش سطحی، همچنین با افزایش غلظت و ابعاد فاز دوم، مقدار ویسکوزیته سیال به شدت می تواند تغییر نماید به طوری که در برخی از شرایط حصور فاز دوم مقدار ویسکوزیته در شرایط تعادلی را تا سی در صد افزایش می دهد
كلمات كليدي : رفتار رئولوژیکی ، جریان، سیال دو فازی ، نامحلول
تاريخ دفاع : 1396-03-20