بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950059141
نام و نام خانوادگي : بنيامين مختاري
عنوان پایان نامه : تخمین میزان ‌تنش‌های برجا و فشار شکست به منظور ساخت مدل مکانیکی زمین و برآورد پنجره ایمن فشار گل حفاری با استفاده از لاگ‌های چاه‌پیمایی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدعلي رياحي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ناصر عبادتي
چكيده : فشار منفذی یا فشار سیال درون حفرات سنگ، از کمیت‌های مهم در بحث اکتشاف و حفاری منابع هیدروکربوری می‌باشد. در حفاری چاه‌های نفت و گاز در بسیاری از نقاط دنیا، وجود فشار منفذی بالا گزارش شده است. وجود فشار منفذی بالا باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای از جمله فوران‌ چاه، ناپایدار بودن‌ چاه، گیرکردن لوله حفاری و یا از دست دادن چرخش گل حفاری می‌شود. به‌ همین علت به‌نظر می‌رسد تخمین عددی فشار منفذی، در سازند‌های با فشار بالا، قبل از حفاری امری ضروری برای حفاری ایمن و اقتصادی می‌باشد. همچنين در زمینه اکتشاف می‌توان از مفهوم فشار منفذی در تحلیل و مطالعه مسیرهای مهاجرت هیدروکربن و همچنین در مطالعه كيفيت پوش سنگ استفاده كرد. در این مطالعه سعی شده تا ابتدا مفاهیم بنیادی مورد استفاده در تخمین فشار منفذی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به بررسی روش‌های لرزه‌ای تخمین فشار منفذی که عمدتا با استفاده از تاثیر فشار بر مقدار سرعت لرزه‌ای می‌باشد پرداخته شود. در نهایت در میدان مورد مطالعه به بررسی فشار منفذی با استفاده از نشانگر سرعت لرزه‌ای پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از تبدیل سرعت- فشار موثر، که با چاه‌های منطقه تنظیم شده فشار موثر از داده‌های سرعت تولید شده است. باید در نظر داشت که سرعت‌های بدست آمده از پردازش داده‌های لرزه‌ای معمولا به علت پایین بودن وضوح و فرض‌های زمین لایه‌ای و برونراند هذلولی از دقت کافی در تحلیل فشار برخوردار نیستند. لذا در مطالعهی پیش‌رو سعی شده تا با استفاده از داده‌های سرعت برانبارش و وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای همچنین استفاده از داده‌های نگار صوتی در چاهای منطقه مدل سرعت مناسب مطالعه فشار منفذی تولید شود. در نهایت نتایج حاصل اعتبار سنجی حاکی از مناسب بودن مدل فشار منفذی حاصل از این روش می‌باشد.
كلمات كليدي : فشارمنفذی- فشار روباره- وارون‌سازی- زمین‌آمار- فشار هیدرواستاتیک
تاريخ دفاع : 1397-06-19