بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950102673
نام و نام خانوادگي : رضا طاهري
عنوان پایان نامه : مدلسازی تخلخل با استفاده از روش زمین آماری SGS در یک میدان نفتی هیدروکربنی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدعلي رياحي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمود معمارياني
چكيده : زمین آمار شاخه¬ای از علم آمار است که در آن همزمان مقدار و مختصات کمیت¬های اندازه¬گیری شده در یک منطقه و ساختار فضایی آن¬ها مورد مطالعه قرار می¬گیرد. در واقع وجه تمایز اصلی زمین آمار از آمار کلاسیک در این نکته نهفته است که در بررسی¬های آمار کلاسیک نمونه¬هایی که از کل جامعه به منظور شناخت آن برداشت می¬شوند فاقد اطلاعات موقعیتی هستند و در نتیجه مقدار اندازه¬گیری شده یک کمیت در یک نمونه خاص هیچگونه اطلاعاتی در مورد مقدار همان کمیت در نمونه دیگری به فاصله معین در بر نخواهد داشت. به عبارت دیگر نتایج به دست آمده از اندازه¬گیری نمونه¬ها مستقل از موقعیت فضایی آنها تحلیل می¬شود. بنابراین در زمین آمار می¬توان بین مقادیر مختلف یک کمیت در جامعه نمونه¬ها و فاصله و جهت¬گیری نمونه¬ها نسبت به هم ارتباطی تحت عنوان ساختار فضایی برقرار کرد. وجود ساختار فضایی شرایطی را سبب می¬شود که احتمال تشابه مقدار یک کمیت در دو نمونه نزدیک به هم بیش از دو نمونه دور از هم باشد. در زمین¬آمار می¬توان با استفاده از داده¬های یک کمیت در مختصات معلوم مقدار همان کمیت را در نقطه¬ای با مختصات معلوم دیگر، تخمین زد. از اواسط دهه 90 از داده¬های لرزه¬نگاری سه¬بعدی به عنوان پارامتر ثانویه در تخمین و شبیه¬سازی پارامترهای مخزن استفاده شد و تا امروز نیز این روش¬ها مدل بهینه¬ای از پارامترهای استاتیک مخزن فراهم می¬سازند. در این مطالعه با استفاده از روش زمین¬آماری شبیه¬سازی گوسی متوالی، پارامتر پتروفیزیکی تخلخل در یکی از میادین هیدروکربنی ایران مدل¬سازی شده است. در این میدان، رابطه بین مقاومت صوتی و تخلخل بصورت معکوس و خطی به دست آمده است. بنابراین، می¬توان از مقاومت صوتی به عنوان پارامتر ثانویه در تخمین تخلخل در روش شبیه¬سازی گوسی متوالی استفاده نمود. در نهایت مقادیر به¬دست آمده برای تخلخل در نقاط از برخی چاه¬ها که در آن اطلاعات تخلخل موجود بود مقایسه گردیده و بر اساس این مقایسه اعتبارسنجی روش شبیه¬سازی گوسی متوالی برای تخمین تخلخل در محدوده¬ی این میدان مورد بررسی قرار گرفته که دقت این روش را نشان می¬دهد. مدل¬سازی تخلخل در سازند سورمه در یکی از میادین هیدروکربنی کشور انجام پذیرفت. با استفاده از اطلاعات محاسبه شده، کمترین میزان تخلخل برابر با 4 درصد در قسمت غربی میدان و بیشترین مقدار برابر با 22 درصد در قسمت شمال تا شمال شرقی میدان بوده است.
كلمات كليدي : زمین آمار، شبیه¬سازی گوسی متوالی، تخلخل، لرزه¬نگاری سه¬بعدی، شبیه¬سازی مخزن.
تاريخ دفاع : 1397-06-19