بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940027863
نام و نام خانوادگي : عاطفه کمالیان
عنوان پایان نامه : بررسي سینتیک تخریب حرارتی نانو کامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید و هگزا فلور پروپیلن در حضور نانو هیدروکسید دو تایی لایه ایی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
وهاب الدين گودرزي
چكيده : در این تحقیق هدف بررسی رفتار تخریب حرارتی و بدست آوردن مکانیسم آن در نمونه های نانوکامپوزیتی PVDF-HFP حاوی نانوذرات LDH است. در این پژوهش از نانوکامپوزیتهایی با مقدار درصد وزنی 1، 3 و 5 درصد وزنی LDH استفاده شده و همه نمونه ها به روش مذاب تهیه شدند. بررسی مقدار پخش نانوذرات در ماتریس پلیمری با استفاده از آزمون TEM انجام شد و نتایج نشان دادن که مقادیر 1 درصد وزنی LDH پراکنش بهتری را نسبت به 5 درصد وزنی نانوذره در ماتریس پلیمری ایجاد می کند. نتایج تخریب حرارتی نمونه ها توسط آزمون TGA در جو نیتروژن انجام شد و نتایج نشان داد که نمونه نانوکامپوزیتی حاوی 1 درصد وزنی LDH مقدار مقاومت نسبت به تخریب بهتری را در مقایسه با سایر نمونه از خود نشان می دهد و با افزایش مقدار LDH در نمونه مقدار رادیکالهای آزاد ایجاد شده در آن بیشتر شده و روند تخریب سریعتر پیش می رود. برای بررسی سنتیک تخریب نمونه ها از آزمون غیر همدما TGA در ریتهای حرارتی دهی متفاوت 5، 10 و 20 درجه بر دقیقه استفاده شد و با کمک از معادله Flynn-Wall-Ozawa مقدار انرژی فعالسازی تخریب نمونه ها بدست آمد و نشان داد که نمونه حاوی 1 درصد وزنی مقدار انرژی فعالسازی بیشتری را در مقایسه با سایر نمونه ها دارد. کالمات کلیدی: نانوکامپوزیت¬ها، LDH، PVDF-HFP، انرژی فعالسازی تخریب، مدل Flynn-Wall-Ozawa
كلمات كليدي : نانوکامپوزیت¬ها، LDH، PVDF-HFP، انرژی فعالسازی تخریب، مدل Flynn-Wall-Ozawa
تاريخ دفاع : 1397-04-19