بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940263737
نام و نام خانوادگي : محمد جعفر مرادی موطن
عنوان پایان نامه : شبیه سازی موتور احتراق داخلی در نرم افزار سیمولینک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موتور توربوجت بر طبق سیکل ایده آل برایتون (توربین گاز) کار می کند و شامل شش قسمت اصلی :دیفیوزر، کمپرسور، محفظه احتراق، توربین، پس سوز و نازل می باشد. با استفاده از نوشتن کد کامپیوتری در محيط نرم افزاري متلب تحلیل اکسرژی بر روی تمام اجزاء موتور توربوجت انتخابی، آناليز اكسرژي بر روي موتور توربوجت J85-GE-21 براي ارتفاع انتخابي 1000 تا 8000 متر از سطح دريا و با سرعت 200 و دماهاي 10، 20 و 40 درجه سانتي گراد ارائه شده و سپس بر طبق توابع هدف سيستم فوق بر اساس روش pso بهينه سازي گرديده است. جهت بهينه سازي متغير هاي عدد ماخ، بازدهي كمپرسور، توربين، نازل و نسبت فشار كمپرسور به ترتيب در محدوده هاي 6/0 تا 4/1– 8/0 تا 95/0- 8/0 تا 95/0 و 7 تا 10 در نظر گرفته شده است. بالاترين بازدهي اكسرژي قسمت هاي مختلف موتور در سطح دريا با سرعت هواي ورودي 200 m/s مربوط ديفيوزر با 1/73% می باشد. پس از آن نازل و محفظه احتراق به ترتیب با 6/68 % و 5/51% قرار دارند. کمترین بازده اکسرژی مربوط به كمپرسور با 4% می باشد. پس از آن پس سوز با 6/11% در رتبه دوم قرار دارد. هم چنين مقادير آنتروپي توليدي و بازدهي قانون دوم قبل از بهينه سازي به ترتيب 99/1176 و 479 و همين مقادير بعد از بهينه سازي به ترتيب 4/51 مي باشد كه مي باشد. بعد از فرآيند بهينه سازي مقدار آنتروپي توليدي كاهش و بازده قانون دوم ترموديناميك افزايش پيدا كرده است.
كلمات كليدي : سیکل برایتون ، هواپیما، تحلیل اکسرژی، موتور توربوجت، بازده اکسرژی، بهينه سازي
تاريخ دفاع : 1397-06-22