بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940031817
نام و نام خانوادگي : آرام تقوایی
عنوان پایان نامه : تخمین خواص پتروفیزیکی سازندهای مخزنی با استفاده از نمودارگیری در حین حفاری( LWD ) در یکی از چاه های جهت دار مارون
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد علی ریاحی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ناصر عبادتی
چكيده : میدان نفتی مارون بعنوان یکی از بزرگ ترین میدان های نفتی حوضه زاگرس در ۴۰ کیلومتری شرق اهواز و بین میادین کوپال، آغاجاری، رامین شادگان و رامشیر قرار دارد. این میدان در محدوده طول جغرافیایی ۴۹ الى ۴۹۰۳۰ و عرض جغرافیایی ۳۱ الی ۳۱۷۳۰ در قسمت شرق فروافتادگی دزفول شمالی واقع شده است. در این پژوهش، باتوجه به اطلاعات موجود ازچاه مورد مطالعه شامل ، لاگ¬های پتروفیزیکی و مغزه 1211 داده نقطه ای با استفاده از پارامترهای پتروفیزیکی به تعیین لیتولوژی ، بررسی وضعیت تخلخل ، تراوایی ، اشباع شدگی و میزان حجم شیل در سازند پرداخته شده است. منظور از 1211 یعنی اطلاعات استفاده شده برای 1211 مغزه ای که پارامترهای مذکور برای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، می باشد. در این مطالعه از آنالیزهای سازند و خواص مخزنی میدان توسط نمودارگیری در حین حفاری( LWD ) استفاده شد. با جمع آوری نقشه های زمین شناسی و نقشه های ژئوفیزیکی مورد مطالعه و گزارشات نفتی و بهره گیری از نقشه های زمین شناسی محدوده میدان نفتی مارون مغزه های حفاری چاه و سایر اطلاعات حاصل از حفاری چاه را مطالعه کردیم. با استفاده از داده های خام حاصل از نگارهای تصویرگر و پردازش آنها با نمودارگیری در حین حفاری( LWD )، داده های پتروفیزیکی چاه حفاری پردازش و با استفاده از نرم افزار ژئولاگ خصوصیات سازندی تعیین و خواص مخزنی تخمین زده شد. با استفاده از نگاره های پتروفیزیکی ترسیم شده از نظر حجم شیل، زون اشباع از آب ، کیفیت مخزنی و ... تحلیل نهایی صورت گرفت. کلیدواژه: مارون، سازند آغاجاری، ژئوفیزیکی، ژئولاگ، پتروفیزیکی
كلمات كليدي : مارون، سازند آغاجاری، ژئوفیزیکی، ژئولاگ، پتروفیزیکی
تاريخ دفاع : 1397-06-22