بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940001855
نام و نام خانوادگي : محمد معین عسگری
عنوان پایان نامه : ارزیابی خرابی پیشرونده قابهای خمشی ویژه فولادی با استفاده از روش زمان دوام
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : عباس قاسمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
چكيده : چکیده : امروزه ارزیابی عملکرد سازه¬ها در برابر زلزله، به یکی از بحث¬هاي رایج در بین محققین تبدیل شده است. یکی از این روش ها در ارزیابی عملکرد سازه روش زمان دوام است . در روش زمان دوام سازه ها در معرض رکوردهای فزاینده از پیش تولید شده ای که به توابع تحریک معروف هستند قرار می گیرند ، این توابع تحریک به نحوی ساخته می شوند که در حالیکه دارای تطابق طیفی با یک طیف هدف باشد ، با زمان تشدید شود . بنابراین این توابع تحریک می توانند به صورت تقریبی برای تعیین متوسط اثرات یک مجموعه رکورد که هر کدام به شدت های مختلفی مقیاس شده است . برای این منظور یک مجموعه قاب فولادی با ویژگی خمشی ویژه طراحی شده است . ساز و کار استفاده از روش زمان دوام در تعیین عملکرد فروریزشی پیشرونده سازه ها توسعه داده شده است . از روش زمان دوام برای رسم نمودار های بیشترین مقادیر دریفت بر حسب مقدار g متناظر با آن استفاده شده و این نمودار ها با نمودارهای حاصل از روش دینامیکی افزایشی مقایسه گردیده است. در بحث شبیه سازی شرایط تخریب پیشرونده از روش حذف المان باربر ( ستون ) استفاده شده که در اصطلاح به آن روش AP گفته می شود. همچنین برای مقایسه روش زمان دوام و دینامیکی افزایشی منحنی میانگین مربوط به هر کدام از آنها رسم شد همان طور که در مقایسه ی نمودارهای میانگین رسم شده برای هر کدام از قاب ها ملاحظه می شود اختلاف بین این دو منحنی مثلا برای قاب F3 بین 20-15% است ولی برای همین قاب برای شرایط تخریب پیشرونده به بازه ی 15-10% تقلیل پیدا کرده است .برای قاب F6 قبل از ناپایداری دینامیکی ویا ناحیه ی حد فروریزش انطباق رخ داده ولی پس از آن یک اختلاف 15-10% رخ داده است و برای حالت تخریب پیشرونده آن به زیر اختلاف ذکر شده در حالت قبلی تقلیل پیدا می کند و نتایج دو روش به هم خیلی نزدیک می شوند. همین میزان اختلاف برای مقایسه منحنی های میانگین قاب های F10 و F15 بین 10-8% است و در نواحی بیشتری از این نمودار انطباق دو منحنی میانگین IDA و ET را در هر دو حالت پدیدار شده است . درآخر مقایسه نتایج نشان می دهد روش زمان دوام هم کاهش قابل ملاحظه ای را در حجم محاسبات نسبت به روش دینامیکی افزایشی ارائه می دهد هم از طرفی دقت نتایج راضی کننده ای را ارائه می کند.
كلمات كليدي : زمان دوام - تخریب پیشرونده - تحلیل دینامیکی افزایشی - قاب خمشی ویژه فولادی
تاريخ دفاع : 1397-06-19