بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930285193
نام و نام خانوادگي : سارا ساساني
عنوان پایان نامه : همرسانی عکس و دموکراسی فرهنگی در شبکه‌های مجازی اجتماعی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا مريدي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
جمشيد حاتم
چكيده : همرسانی عکس یکی از رخدادهای جدید و زایییدۀ عصر دیجیتال است. عکس¬ها که بخش بزرگ بدنۀ اطلاعات شبکه¬های مجازی اجتماعی هستند امروزه در شبکه¬های مجازی اجتماعی توسط کاربران تکثیر می¬شوند و در حوزۀ عمومی مجازی به اشتراک گذاشته می¬شوند. حوزۀ عمومی نوین عرصه¬های زیستی تازه¬ای را در زندگی اجتماعی به¬وجود آورده¬ و موجب اشاعۀ فرهنگ توسط لایه-های زیرین جامعه شده¬اند. از سوی دیگر با همرسانی عکس در شبکه¬های مجازی اجتماعی، شریط ورود فرهنگ¬های مختلف فراهم شده و در نتیجه دموکرسی فرهنگی تقویت می¬شود. این پژوهش به روش کیفی اسنادی در بستر حوزۀ عمومی مجازیو در میدان مطالعۀ صفحات کاربران ایرانی در شبکۀ اینستاگرام به بررسی رخدادها و پدیده¬هایی پرداخته است که توسط همرسانی عکس اهمیت یافته و برجسته شده¬اند. هدف از این پژوهش مفهوم¬سازی در زمینۀ فرهنگ تصویری مستتر در شبکه¬های مجازی اجتماعی است و رویکرد تحلیلی آن در سه سطح؛ 1- گروه-های حاشیه¬ای جامعه در مرکز گفتمان عمومی، 2- عمومی¬سازی امر خصوصی، 3- دگرگونی در سبک زندگی، مشخص شده¬است. بخش انتهایی یافته¬ها به بررسی بازنمایی عمومی افراد و خودبیانگری ایشان در شبکه¬های اجتماعی و تغییر حدود فرهنگی پرداخته است. ازپژوهش حاضر با توجه به سه سطح تحلیلی ذکر شده می-توان سه نتیجۀ کلی دریافت کرد: 1- گروه¬های حاشیه¬ای فرصت بیان و ابراز خود را می¬یابند و فضای عمومی مجازی فارق از کنترل و نظارت دولتی امکان دیده شدن گروه فرودست و طرد شدۀ جامعه را ایجاد می¬کند. 2- انتشار و همرسانی عکس¬های شخصی در شبکه¬های مجازی موجب پس راندن و تغییر مرزهای فرهنگی در ایران شده است. 3- شبکه¬های اجتماعی فرصت ظهور و بروز خرده¬¬سلبریتی¬های مجازی را ممکن کرده است و آن¬ها عاملی برای ترویج سبک زندگی خویش در میان هوادارانشان شده¬اند.
كلمات كليدي : حوزۀ عمومی، دموکراتیزاسیون فرهنگی، دموکراسی فرهنگی، مقاومت گفتمانی، رسانه¬های نوین، همرسانی عکس
تاريخ دفاع : 1397-04-17