بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940112870
نام و نام خانوادگي : محمد زراعتکار
عنوان پایان نامه : استخراج و پیش تغلیظ داروی سفتریاکسون در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده پلیمرهای طبیعی مانند کیتوسان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مرجانه صمدی زاده ,
چكيده : امروزه اندازه گیری دارو در نمونه¬های بیولوژیکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. استخراج با فاز جامد يك روش رايج در تعيين مقادير كم داروها از نمونه‌هاي مختلف مي‌باشد. اخيراً نانوذرات و جاذب‌هاي نانومتري كاربردهاي فراواني در استخراج نمونه‌هاي مختلف داشته‌اند. در این تحقیق از دو روش استخراج فاز جامد مغناطیسی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با ستیل تری میتیل آمونیوم برماید و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با کیتوسان برای پیش‌تغلیظ داروی سفتریاکسون در نمونه های بیولوژیکی و پساب صنعتی استفاده شد. خواص بی نظیر نانو ذرات Fe3O4 مانند مساحت سطح بالا و قدرت مغناطیسی قوی باعث شده در روند استخراج فاز جامد مغناطیسی به‌طور موثری به کار گرفته شود. پارامترهای مختلف استخراج و پیش تغلیظ داروی سفتریاکسون مانند pH محلول، مقدار جاذب، زمان استخراج، زمان واجذب، نوع و مقدار حلال برای روش استخراج فاز جامد مغناطیسی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با ستیل تری میتیل آمونیوم برماید و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با کیتوسان روش یک متغییر در یک زمان برای بهینه سازی استفاده شد. نانوذرات مورد استفاده در این تحقیق توسط تکنیک های مشخصه یابی پراش پرتو ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برای بررسی ماهیت و مورفولوژی ذرات نانو استفاده شد. کاربردها تجزیه ایی و کارایی هر دو روش پیشنهادی در شرایط بهینه، برای استخراج و پیش تغلیظ دارو سفتریاکسون از نمونه¬های بیولوژیکی پساب صنعتی ارزیابی شد.
كلمات كليدي : سفتریاکسون ، ستیل تری میتیل آمونیوم برماید ، نانو ذرات Fe3O4 ، پیش تغلیظ دارو، كيتوسان
تاريخ دفاع : 1397-06-21