بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940026296
نام و نام خانوادگي : مهدی علی رضائی
عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل مکانیابی جهت احداث نیروگاه های بادی در ایران با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری با روش DEA
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : مجتبی مقصودی ,
علیرضا تقی پور رضوان
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید اسماعیل نجفی
چكيده : مزیت¬های فراوان منابع انرژی¬ تجدیدپذیر راه حلی نو را در پیش روی جوامع انسانی گشوده است چرا که امروزه مشکل کمبود انرژی به چالشی جدی و همه گیر در سراسر جهان بدل شده است. در میان انواع مختلف انرژی¬های تجدیدپذیر، انرژی بادی می¬تواند به دلیل ویژگی¬های خود نقش به سزایی را در تأمین انرژی ایفا کند. یکی از مهم-ترین مسائل در بهره برداری از انرژی باد مکان احداث توربین¬های بادی می¬باشد، چرا که انتخاب محل مناسب تأثیر بسیار زیادی در توان باد مورد نیاز، کارایی تجهیزات و نیز طول عمر مفید توربین¬ها خواهد داشت. در این پایان¬نامه مطالعه¬ای بر روی اولویت¬بندی مناطق بادخیز کل کشور صورت گرفته است. برای انجام این مهم از روش تحلیل پوششی داده ها که از تکنیک¬های کارآمد تصمیم گیری چند معیاره می¬باشد، استفاده شده است. از آنجا که تحقیقات صورت گرفته در رابطه با اولویت بندی احداث نیروگاه بادی در نقاط انتخابی بیانگر اقتصادی بودن آن است، شایسته است تحقیقاتی از این قبیل در راستای اجرایی شدن احداث نیروگاه بادی در این مناطق انجام شود. کلیه نقاط بادخیز کشور، شامل 353 منطقه بادخیز در سراسر ایران جهت اولویت بندی انتخاب شده¬اند. برای این اولویت¬بندی سعی شده است تا مجموعه ای از شاخص¬های جغرافیایی، اقتصادی و زیست محیطی در نظر گرفته شود تا شایستگی هر مکان را برای احداث نیروگاه بادی تعیین نماید. لذا معیارهای استفاده شده عبارتند از متوسط سرعت باد منطقه، میزان ظرفیت قابل نصب، فاصله از شبکه سراسری برق، فاصله از پست برق، فاصله از راه و جاده اصلی و فاصله از مناطق حفاظت شده محیط زیست. وزندهی معیارها با استفاده از روش¬¬ آنتروپی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیان می¬کند که استان خراسان رضوی بالاترین اولویت را جهت احداث نیروگاه بادی بدلیل داشتن کمترین میزان ریسک سرمایه گزاری دارا می¬باشد. لذا شهر خواف هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی بهترین گزینه جهت احداث نیروگاه بادی در بین شهرهای کشور می¬باشد.
كلمات كليدي : نيروگاه بادي، تاپسيس، اولويت بندي
تاريخ دفاع : 1397-07-15