بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940041914
نام و نام خانوادگي : سمانه سعیدی
عنوان پایان نامه : مخفی کردن تصویر در روش های مبتنی بر دامنه فضایی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا هدایتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : واهه آغازاریان ,
چكيده : یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در محیط های مجازی و با پیشرفت فوق العاده ای در فنن آوری دیجیتنال، تکنیک های کارآمد پنهان نگاری برای حفاظت از امنیت و حق مالکیت از اطلاعات دیجیتالی که از طریق اینترنت و ارتباطات رد و بدل می شوند هستند. الگوریتم های پنهان نگاری به دسته بندی های مختلفی تقسنیم منی شنود ، الگوریتم های پنهان نگاری تصویر، متن، صدا که کاربردهنای فراواننی در حنوزه هنای امنیتنی دارنند . توجنه بنه کاربردهای وسیع در این حوزه، چالش های مختلف مانند افزایش کیفینت تصنویر خروجنی و افنزایش ظرفینت ذخیره سازی و از همه مهمتر کاهش آنومالی های آماری تصویر خروجی به منظور کاهش احتمال پنهنان شنکنی وجود دارد که برای حل این چالش ها کارهای زیادی ، با استفاده از تکنیک های ریاضی ینا ه یوریسنتیک انجنام شنده اسنت. در حنال حاضنر بنا توجنه بنه اسنتفاده از الگنوریتم هنای فرااکتشنافی هماننند کلنونی زنبنور ینا جستجوی هارمونی و یا ازدحام ذرات، و با توجه به کارایی خوب این روش ها می توان مسئله پنهان نگاری را بنه عنوان یک مسئله جستجو و بهینه سازی مطرح کرد که هدف اصلی آن افزایش دقت روش های مبتننی بنر دامننه فضایی برای مخفی کردن تصویر، کارآمدسازی فرآیند مخفی کردن و بازیابی تصنویر و افنزایش کیفینت پنهنان نگاری تصاویر است . در این پاینان نامنه ، روشنی جهنت حنل مسنئله بهبنود امنینت در کننار افنزایش دقنت پنهان نگاری تصویر در حوزه فضایی ارائه شده است که در آن، طرح جدیدی برای پنهنان نگناری اطلاعنات بنا استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه ) MPSO ) در فضای تبادل اطلاعات معرفی منی شنود. الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یک الگوریتم فرااکتشافی جدید است و بنر مبننای ینک گنروه از جواب های تصادفی شروع بکار می کند، سپس برای یافتن جواب بهینه در فضای مسئله با بروز کردن موقعیت و سرعت هر ذره به جستجو می پردازد. روش ارائه شده بر روی شبیه ساز Matlab پیاده سنازی شنده اسنت و نتایج کار با آخرین کارهای انجام شده مقایسه شده است . نتایج نشان می دهند که ، الگوریتم پیشنهادی توانسته است به عملکرد خوبی در افزایش دقت در در مقایسه با روش PSO در زمینه پنهان نگاری تصاویر، برسد.
كلمات كليدي : پنهان نگاری ، بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه ، افزایش دقت
تاريخ دفاع : 1397-06-19