بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519405
نام و نام خانوادگي : زهرا شائقی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عوامل استرس‌زا در ایجاد استرس نوازندگان پیانو در زمان اجرای زنده
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
چكيده : با توجه به توسعه مشکلات عمده هنرجویان موسیقی در زمینه اجرای زنده، به ویژه در بین هنرجویان پیانو، توجه به عوامل استرس‌زا بر اجرای هنرجویان از جمله مسائلی است که اساتید موسیقی معمولا با آن مواجه می‌شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل استرس‌زا در ایجاد استرس نوازندگان پیانو در زمان اجرای زنده صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقیق، تعداد 130 نفر از هنرجویان پیانو شهر رشت بودند که در نهایت حجم نمونه آنها با توجه به فرمول کوکران 79 نفر تعیین گردید. افراد مورد مطالعه به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل رگرسیون می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی تحقیق نشان داد که عوامل روحی – روانی، محیطی و اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری در ایجاد استرس نوازندگان پیانو در زمان اجرای زنده دارند، ولی عوامل فیزیولوژیکی تاثیر معناداری در ایجاد استرس نوازندگان پیانو در زمان اجرای زنده ندارد. در مجموع نیز مشخص گردید که عوامل استرس‌زا تاثیر معناداری در ایجاد استرس نوازندگان پیانو در زمان اجرای زنده دارد و فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفت. واژگان کلیدی: عوامل استرس‌زا، نوازندگی، پیانو، اجرای زنده
كلمات كليدي : عوامل استرس‌زا، نوازندگی، پیانو، اجرای زنده
تاريخ دفاع : 1397-06-17