بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930569497
نام و نام خانوادگي : سوگل فلاحی
عنوان پایان نامه : عوامل مؤثر در عینیت یافتن زیبایی شناسی در محیط زیست پایدار
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : طراحی محیط زیست
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی فرحپور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی جهانی
چكيده : شهرها و فضاهای شهری درگذشته، از استقلال، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده اند ولی امروزه ساختار اصلی بسیاری از شهرها یکنواخت و شبیه به هم شده است. در این مطالعه، عوامل مؤثر در عینیت یافتن زیبایی شناسی در محیط زیست پایدار در منطقه فراز تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ماهیتاً کاربردی است و نتایجی کیفی را درباره عوامل مؤثر در عینیت یافتن زیبایی شناسی در محیط زیست پایدار به دست می دهد. در راستای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه ساکنین کوی فراز تهران و تعداد نمونه با استفاده از فرمون کوکران 213 مورد می باشد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.71 در صد محاسبه شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که عناصر طبیعی می-توانند همچون عناصر مصنوع در هویت بخشی به فضا کارآمد باشند و عناصر طبیعی و مصنوع در خوانایی و هویت بخشی به فضای شهری موثر است. کلیدواژه: پایداری، عناصر طبیعی، عناصر مصنوع، هویت بخشی
كلمات كليدي : پایداری، عناصر طبیعی، عناصر مصنوع، هویت بخشی
تاريخ دفاع : 1396-05-04