بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950271196
نام و نام خانوادگي : حجت اله حيدري
عنوان پایان نامه : آنالیز انرژی و اگزرژی و بهینه سازی آن ها در سیکل توربین گاز دارای رکوپراتور با استفاده از الگوریتم¬های تکاملی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرش میرعبداله لواسانی ,
چكيده : چکيده: استفاده از رکوپراتور در سیکل میکروتوربین گازی باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش افت فشار می¬شود. کاهش مصرف سوخت بازده سیکل را زیاد می¬کند، اما افزایش افت فشار کار خالص خروجی را کاهش داده و در نتیجه بازده کل را کم می¬کند، این دو اثر در مجموع بازده سیکل را افزایش می¬دهند. با توجه به این که برای افزایش بازده سیکل به مقداری بیش از30% استفاده از رکوپراتور با کارایی بالا الزامی می¬باشد، افزودن رکوپراتور بهینه شده به سیکل، امری بسیار مهم و ضروری می¬باشد. در این پایان¬نامه، میکروتوربین KW200 از نظر فنی با الگوریتم ژنتیک بهینه شده است. بهینه¬سازی صورت گرفته با هدف ماکزیمم کردن راندمان قانون اول و دوم سیکل انجام گرفت. مبدل حرارتی صفحه پره¬دار با پره نواری و آرایش جریان¬های عمود و مخالف برای بهینه¬سازی انتخاب شده است. گام پره، ارتفاع پره، طول نوار، طول مسیر جریان رکوپراتور، ارتفاع و عرض رکوپراتور، به عنوان شش پارامتر طراحی در نظر گرفته شده¬اند. برای بررسی اثر هر یک از متغیرهای طراحی بر توابع هدف، آنالیز حساسیت انجام شده است. نتایج حاصل از بهینه¬سازی نشان می¬دهند که راندمان قانون اول و دوم سیکل به مقدار 155 درصد نسبت به سیکل بدون رکوپراتور افزایش یافته¬اند. هم چنین اتلاف انرژی خروجی از سیکل و تخریب اگزرژی کل سیکل به ترتیب 54 درصد و 84 درصد نسبت به حالت بدون رکوپراتور کاهش یافته¬اند.
كلمات كليدي : توربين گاز – ركوپراتور – بهينه سازي –الگوريتم ژنتيك
تاريخ دفاع : 1397-06-14