بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911096208
نام و نام خانوادگي : مرتضي توكلي
عنوان پایان نامه : مطالعه عددی بر رفتار ترانشه‌های میخ گذاری شده تحت بارگذاری‌های متفاوت در شرایط غیراشباع
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حميدرضا صبا
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی سیاوش نیا ,
چكيده : چکیده بررسی رفتار ترانشه‌های خاکی میخ گذاری شده در اکثر پروژه‌های عمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در بسیاری موارد اثر موشکافانه‌ایی بر تاثیر افزایش مقدار و فاصله سربار از لبه گود و همچنین تاثیر افزایش و یا کاهش ارتفاع اولین ردیف میخها از سطح زمین، بر پایداری ترانشه خاکی میخ گذاری شده در تحلیل‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. در تحقیق حاضر، این ضعف عملی طراحی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت مدلسازی سه بعدی ترانشه خاکی میخ گذاری شده، از نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس سه بعدی، استفاده شده است. پارامترهای ثابت شامل: عمق گود (H) به میزان 20 متر و دو لایه خاک GC و SC با مشخصات مکانیکی درج شده در گزارش پایان نامه بکار گرفته شد. پارامترهای متغیر شامل: میزان سربار اعمالی (Ps) با سه مقدار 50، 70 و 100 کیلوپاسکال، فاصله سربار از لبه گود (dh) با چهار مقدار 1، 2، 3 و 4 متر و فاصله اولین ردیف میخ‌ها از لبه بالایی ترانشه (Sv0) به مقادیر 2،1و3 متر می‌باشد. نتایج شاخص حاصل از تحقیق حاضر به ترتیب شامل: با افزایش Ps از 50 به 70 کیلو پاسکال، حداکثر D و سپس از 70 به 100 کیلو پاسکال، حداکثر 50% بر مقدار نشست زیر ساختمان افزوده می‌شود. با افزایش Ps از 50 به 70 کیلو پاسکال،
كلمات كليدي : ترانشه هاي خاكي، ميخ گذاري ،ميزان سربار
تاريخ دفاع : 1397-04-27