بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950249918
نام و نام خانوادگي : فاطمه عبدل نژاد
عنوان پایان نامه : مدل سازی، آنالیز حساسیت و بهینه سازی سیکل توربین گاز با در نظر گرفتن ارزش فعلی هزینه ها به عنوان تابع هدف
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پدارم طهرانی ,
چكيده : توربین های گازی یکی از ماشین های تولید توان می باشد که امروزه در صنایع مختلف از جمله نیروگاه ها، پالایشگاه ها و صنایع نفت و گاز کاربرد فراوانی یافته اند. از آن جایی که درصد بالایی از توان مورد نیاز کشور، در نیروگاه های گازی تأمین می گردد و با توجه به این موضوع که انرژی مورد نیاز این نیروگاه ها سوخت فسیلی هستند، لذا بهبود عملکرد این نیروگاه-ها بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این تحقیق، بهبود عملکرد نیروگاه توربین گازی از نظر اقتصادی می باشد. در این پایان نامه، یک نیروگاه گازی شامل بازیاب حرارتی از نظر اقتصادی با الگوریتم ژنتیک بهینه شده است. بهینه سازی صورت گرفته با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی انجام گرفت. نسبت فشار کمپرسور، راندمان های آیزنتروپیک کمپرسور و توربین و دمای ورودی به توربین به عنوان پارامترهای طراحی بهینه سازی در نظر گرفته شدند. برای بررسی اثر هر یک از متغیرهای طراحی بر توابع هدف، آنالیز حساسیت انجام شده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می-دهند که کاهش هزینه تخریب اگزرژی در سیکل به عنوان مهم ترین عامل سود اقتصادی می باشد. بیشترین کاهش هزینه ها در طرح بهینه مربوط به هزینه تخریب اگزرژی و هزینه تجهیزات می باشد که به ترتیب 67/89% و 28/61% نسبت به حالت پایه کاهش می یابند.
كلمات كليدي : توربین گاز - الگوریتم ژنتیک - بهینه سازی - ارزش خالص فعلی
تاريخ دفاع : 1397-06-21