بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940135093
نام و نام خانوادگي : مسعود محمودنژاد
عنوان پایان نامه : بررسی میزان اثربخشی استفاده از سیال گلایکولی بجای سیال روغنی در عملیات حفاری واثرات زیست محیطی در مناطق نفتخیز جنوب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر افشین اکبری دهخوارقانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر محمدعلی ریاحی
چكيده : چكيده بهره برداري از مخازن هيدروكربني، در صورت حفاري چاه‌هاي نفت و گاز است. در حفاری این چاه‌هاي نفتی وزن روي مته و حركت دوراني مته باعث حفر چاه خواهد شد. جهت كنترل فشارهاي زير زميني, جلوگيري از ريزش چاه ,خنك نگه داشتن مته, كاهش اصطكاك وهمچنين انتقال كنده‌ها ازاعماق چاه به سطح زمين، گل حفاري به درون چاه پمپ مي‌گردد و در طول مدت حفاري سيال حفاري درحال گردش و پمپاژ ميباشد. در اين تحقيق با استفاده از نتايج شناسايي انجام شده برروي سازندهاي شيلي ميادين ايران و بررسي تاريخچه حفاري در اين سازندها، سيال حفاري پايه آبي و دوستدار محيط زيست براي جايگزيني با سيالات حفاري پايه روغني عنوان شده است. مشكلات ناشي از ناپايداري سازندهاي شيلي چاهها در ميادين نفت و گاز مناطق نفت خيز جنوب سبب بروز تنگي چاه، گير لوله‌هاي حفاری، تخريب سازند, هرزروي گل, فوران چاه, انحراف چاه و غیره می‌گردد که محققين را مجبور به طراحي و فرمولاسيون سيال مناسب براي حفاري لايه‌هاي شيلي كرده است كه بتواند از بروز مشكلات جلوگیری نموده و مشکلات زیست محيطی زيست را به حداقل برسانند. خاصيت روان سازي و بازيافت كنده هاي شيلي در سيال ساخته شده در مقايسه با ساير سيالات مشابه بهتر مي باشد. جايگزيني اين سيال با سيالات حفاري پايه روغني مورد استفاده در صنعت حفاري علاوه بر كاهش هزينه ها، مي تواند در حفاظت از محيط زيست و كاهش آسيب هاي وارده بر افراد در تماس با سيال حفاري مناسب باشد. انتخاب نوع سيال حفاري و كنترل خواص رئولوژيكي از چالش‌هاي مهم صنعت حفاري می‌باشد كه از يكسو داراي حداكثر كارايي براي انجام كاركردهاي فني خود باشد و از سوی ديگر از صدمه رساندن و آلوده نمودن لايه‌هاي توليدي نفت، سفره هاي آب‌هاي زير زميني و محيط زيست جلوگيري كند. در نهایت با تشریح و بررسي گل گلايكولي به عنوان جایگزین مناسب براي سيالات حفاري پايه روغني بدلیل سازگاري با محيط زيست، قابليت بازيافت و همچنین هزینه کمتر این موضوع در نظر گرفته شده است. در ابتدا اثر گل گلايكولي و گل روغني بر قرص شیل بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است و نتايج حاصل در مطالعات ميداني و عملياتي مورداستفاده قرار گرفته است. سپس، گل گلايكولي استفاده شده در حفاري تعدادی از ميادين نفتي اهواز، منصوري، آزادگان و مارون مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پارامترهای حفاری و گل به صورت روزانه ثبت شده است. بعلاوه، اطلاعات حاصل با اطلاعات چاه‌هاي مجاور كه در حفاري آنها از گل روغني و پايه آبي استفاده شده مقايسه گردید. در نهايت، نتايج بدست آمده مورد تحليل قرار گرفت و معايب و محاسن استفاده از گل گلايكولي نسبت به گل روغني ذکر گردیده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: ناپایداری سازندهای شیلی، تنگی چاه، گیر لوله های حفاری، مشکلات زیست محیطی، گل گلایکولی، گل روغنی، قرص شیل.
تاريخ دفاع : 1397-06-19