بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۳۰۳۴۱۷۴۸
نام و نام خانوادگي : امیرعلی بهجت عامری
عنوان پایان نامه : برآورد ارزش ذاتی آب در بخش کشاورزی، مطالعه موردی شهرستان بم و توابع
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ومديريت منابع اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی میرزایی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید جمالی ,
چكيده : کشور ایران همواره با کمبود منابع آبی به عنوان یک عامل محدود کننده در فعالیت ها مواجه است. با توجه به بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی، اتخاذ سیاست های بجا جهت بهبود شرایط مصرف آب در این بخش را ضروری می نماید. یکی از مهمترین ابزارها در راستای رسیدن به این هدف آگاهی از ارزش ذاتی آب ‌است که بیان کننده ارزش وجودی و محض آب در زمان و مکان مشخص است. در این پژوهش علی رغم اطلاعات حداقل موجود برای برآورد ارزش ذاتی آب در بخش کشاورزی شهرستان بم و توابع، از طریق مطالعه یک باغ به عنوان نمونه اصلی و بررسی 10 باغ دیگر در محل انجام تحقیق از طریق پرسشنامه ارزش ذاتی آب محاسبه گردید. در پایان ارزش ذاتی آب 1891 ريال در باغ نمونه و 400 ریال در مجموع 10 باغ دیگر محاسبه گردید. این رقم بسیار کم گویای این واقعیت است که در این منطقه بهره وری آب با توجه به ارزش واحد پول در این زمان بسیار پایین است.
كلمات كليدي : آب، ارزش ذاتی، ارزش، خرما، درخت خرما
تاريخ دفاع : 1396-04-24