بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 92288100023
نام و نام خانوادگي : فاطمه شاهین
عنوان پایان نامه : گرافیک ایمنی و کار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر تلاشی است در زمینه ی گرافیک ایمنی وکارکه با توجه بر نداشتن پیشینه دربخش های تئوری و عملی طبق تحقیقات به عمل آمده به این جهت مورد اهمیت قرارمی گیرد که به علت نبودن تبلیغات صحیح وترویج ندادن فرهنگ رعایت ایمنی در کار حوادث جبران ناپذیری رخ می دهد که آسیب های روانشناسانه را برای جامعه به دنبال دارد که به طور خاص به خود شخص آسیب دیده و به طورعام به جامعه برمی گردد که ضررهای روانی، اقتصادی و اجتماعی رابه خود به همراه دارد. ازاین رو هدف نگرشی اندیشمندانه نسبت به استفاده از وسایل ایمنی توسط گرافیک با استفاده از تبلیغات در برندهای تولیدی است تا فرهنگ سازی صحیح و آموزش های مربوطه درتوسعه استفاده به مخاطبین عام و خاص از طریق این ایده پردازی ها وارائه ی عملی تدریج شود.
كلمات كليدي : گرافیک، ایمنی، کار
تاريخ دفاع : 1394-06-16