بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950080296
نام و نام خانوادگي : نادر حیدری علی کمر
عنوان پایان نامه : تاثیر نقاشی های دیواری اردبیل بر روان اجتماعی مردم در پنج سال اخیر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
داور یوسفی میرجین
استاد مشاور () : ,
چكيده : عنوان پژوهش حاضر «تاثیر نقاشی های دیواری اردبیل برروان اجتماعی مردم در پنج سال اخیر » میباشد .روش ارائه این تحقیق ، مطالعه کتابخانه ای ومیدانی ،استفاده از اطلاعات ومقالات اینترنتی و مصاحبه با تعدادی از نقاشان اردبیل میباشد.در این تحقیق سعی براین بوده که بخش عمده ای از نقاشی های انجام یافته در دیوارهای مشرف به معابر اردبیل را در پنج سال اخیر بررسی نمایم.تا شاید بتوانم راهی برای دستیابی به اجرائی بهتر وباکیفیت وتاثیر گذارتر بیابم. برای رسیدن به این منظور به بررسی کم وکیف آثار موجود از لحاظ مبانی بصری و روانشناسی وتجزیه وتحلیل آنها وروابط بین تاثیرات نقاشی های دیواری بر روان مردم پرداخته و مورد ارزیابی قرارگرفت.براساس یافته های تحقیق وبا توجه به اصول وقواعد مرتبط با ساختار بصری نقاشی های دیواری موجود، ضعف های مشخص گردیده است .از نتایج حاصله این تحقیق چنین بر می آید که نقاشی های دیواری اردبیل با نگاهی سنتی و عاری از ایده پردازی نو وبه دوراز استفاده از اصول ورعایت سبک ومناسبات فرهنگی و بومی انجام شده اند.
كلمات كليدي : نقاشی های دیواری، اردبیل، روان اجتماعی
تاريخ دفاع : 1397-06-11