بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901020178
نام و نام خانوادگي : نسیم فرّخی
عنوان پایان نامه : تأثیر نگره ی آپارتاید بر تئاتر نیمه ی دوم قرن بیستم با تأکید بر نمایشنامه های آثول فوگارد
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : آثول فوگارد یکی از مشهورترین و موفق ترین نمایشنامه نویسان افریقای جنوبی است که تأثیر فراوانش بر جهان تئاتر موجب جلب توجه جامعه ی جهانی و حمایت آنها از نهضت ضد آپارتاید شد. او بيش از نيم قرن در تئاتر كار كرده و از نخستين نمايشنامه نويسان سفيدپوست بود كه با بازيگران سياهپوست همكاري كرد. مضامين كارهاي او ناكامي ها و پيچيدگي هاي زندگي در آفريقاي جنوبي را دربرمي گيرد و تاكيد فراواني بر تاثيرات رواني نظام آپارتايد بر مردم عادي دارد. نمايشنامه هاي او از انديشه هاي مبارزه جويانه و قدرتمندي سرچشمه گرفته اند و نوشته هايش توانسته اند در پايان پذيرفتن دوره سياه و نكبت بار تبعيض نژادي و برقراري صلح و امنيت عمومي ميان نژادهاي مختلف مردم سهم بسزايي داشته باشند. وی در آثارش از روانكاوي آدم هايش يك لحظه هم غفلت نمي كند و آنان را چنان رودرروي هم قرار مي دهد تا به نقص كلي بشر در تمام موقعيت ها اشاره كند و نشان دهد كه بشر با تمام ناتواني هايش مي تواند گريزي به كمال و رهايي بزند. او در آثارش تمام عوامل ايجاد تبعيض اجتماعي را در رنگ پوست، اختلافات مذهبي، اقتصادي و فرهنگي خلاصه مي كند تا منهاي تمام اين نقص ها و تبعيض ها، يك انسان برتر را تصوير كند. وی متأثر از زندگی و محیط اطراف خویش قلم زده آنچنان که جنبه های سیاسی نوشته های او قوی تر از هر چیز دیگری است. به عبارت بهتر قبل از آنکه فوگارد دارای یک ایدئولوژی مشخص و یا اندیشه ی اقتصادی و اجتماعی معینی باشد، بیشتر درباره ی مظالم و فشارهایی می نویسد که اقلیت سفیدپوست بر اکثریت سیاه پوست در افریقای جنوبی روا داشته و می دارد. در آثار وی تعارضات برخاسته از بطن آپارتاید و نظام توسعه ‌مجزا به کندوکاو گرفته شده است. همزمان با وی می‌توان شاهد بود که بعضی نویسندگان علیرغم شیوه ی مسلط آن زمان و رفتارهای قراردادی با نحوه نوشتن و زبان اثر، به کاربرد شماری از روش‌ها و تکنیک‌های مدرنیسم در آثار خود توجه نشان دادند. در حقیقت می‌توان گفت اکثر آثار در دوران آپارتاید از سبکی قراردادی و رسمی تبعیت می‌کنند. اما او از بعضی تکنیک‌های مدرن در جهت کشف پیچیدگی‌های وجدان ناآرام یک جامعه ی سفید در تعارض با سیاهان سود برده است. او در آثارش کشمکش‌های کشورش را توسط تصویر کردن شخصیت‌هایی که درگیر مقاومت سیاسی هستند توصیف می‌کند. آنچه بیش از هر چیزی می تواند در مورد فوگارد صدق کند این است که بگوییم فوگارد و نمایشنامه-هایش با توجه به محیط اطرافش یک تئاتر سیاسی است که همیشه یک چیز را می خواهد بیان کند: مظلومیت سیاهان که اسیر و برده ی حاکمان سفیدپوست هستند.
كلمات كليدي : آپارتاید، تئاتر، آثول فوگارد
تاريخ دفاع : 1396-06-22