بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940209624
نام و نام خانوادگي : حامد علیزاده ثانی
عنوان پایان نامه : تشخیص خرابی در سازه های مدل تیر برشی بر مبنای تغییرات در مشخصه های فرکانسی با استفاده از تبدیلات موجک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي زلزله
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهنام ادهمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سهیل منجمی نژاد ,
چكيده : چكيده فارسي: اعمال نیروی زلزله، بارگذاری بیش از ظرفیت سازه، ترک خوردگی، فرسودگی مصالح و سایر رخدادهای غیر قابل پیش بینی در طول دوره عمر یک سازه از جمله موارد غیرقابل اجتنابی است که باعث تغییر مشخصات یک سازه می گردند و سلامت آن را مورد تهدید قرار می دهند. از آنجا که این رخدادها باعث کاهش طول عمر مفید سازه می شوند، تشخیص خرابی در سازه، پیش از رسیدن آن به حالت بحرانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با افزایش تعداد و ابعاد سازه ها امکان تشخیص خرابی و زوال آنها با استفاده از روش های سنتی نظیر اولتراسونیک و چکش اشمیت غیر ممکن می باشد، زیرا در تمامی این روش ها ابتدا لازم است محل های بروز خرابی با بازرسی از کل سازه مشخص گردد. این گونه بازرسی از سازه ها، علاوه بر پرهزینه و وقت گیر بودن، همواره احتمال رخداد خطاهای انسانی را به همراه خواهد داشت. در دهه های اخیر، دانشمندان زیادی روش های نوینی برای پایش سلامت سازهای ارائه کردند که این روش ها بر پایه تشخیص تغييرات در مشخصات سازه ای، اعم از استاتیکی و دینامیکی استوار است. در این تحقیقات، تبديل موجک به عنوان یک ابزار توانمند در تشخیص خرابی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تبدیل موجک یک روش جدید و کارا برای تحلیل سیگنال هاست که توانایی نمایش سیگنال در حوزه ی زمان و فرکانس به صورت همزمان را دارا می باشد. مزیت عمده تبدیل موجک عدم نیاز به مشخصات سازه سالم می باشد. به بیان دیگر روش مذکور قادر است هر گونه خرابی در سازه را بدون نیاز به داشتن اطلاعات اولیه تشخیص دهد. هدف پژوهش حاضر کاربرد تبدیل موجک جهت تشخیص خرابی در سازه های مدل تیر برشی بر مبنای تغییرات در مشخصه های فرکانسی می باشد. بدین گونه که پاسخ های قاب های آسیب دیده ی مورد مطالعه در طبقات مختلف با استفاده از نرم افزار متلب محاسبه شده و بوسیله جعبه ابزار ویژه موجک، معیوب بودن سازه، محل دقیق و زمان رخداد خرابی تعیین می گردد. نتایج ارائه شده بیانگر کارایی روش پیشنهادی در تعیین موقعیت و زمان رخداد خرابی با درنظرگیری و بدون در نظر گیری اثرات نوفه می باشد. واژه های کلیدی: تشخیص خرابی، تبدیل موجک، مشخصه فرکانسی، پایش سلامت سازه
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: تشخیص خرابی، تبدیل موجک، مشخصه فرکانسی، پایش سلامت سازه
تاريخ دفاع : 1397-06-21