بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940223155
نام و نام خانوادگي : ساسان صفری
عنوان پایان نامه : مکان¬یابی مزارع خورشیدی و بادی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش¬های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: استان ایلام)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
زهره مقدس
استاد مشاور () : ,
چكيده : آلودگی¬های زیست محیطی، نوسانات قیمت و پایان¬پذیر بودن منابع انرژی فسیلی مورد استفاده در نیروگاه ها باعث روی¬آوردن به منابع انرژی جایگزین شده¬ است. استفاده از انرژی¬های پایدار به خصوص انرژی خورشیدی و بادی می تواند بهترین گزینه برای تامین انرژی در نیروگاه های تولید برق باشد. انتخاب مکان مناسب براي احداث اين نيروگاه ها بدليل تاثير موقعيت مکاني نيروگاه ها بر ميزان و هزينه توليد و انتقال انرژي ضروري است گام اول برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی و بادی، مکان¬یابی نواحی است که در آن انرژی خورشیدی و بادی درحد مطلوب و شرایط لازم احداث نیروگاه موجود باشد، که در این پژوهش استفاده از سیستم نوین همچون سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مکان¬یابی محل احداث مزارع خورشیدی و بادی دراستان ایلام می¬باشد در این پژوهش به منظور انتخاب سایت مناسب برای نیروگاه خورشیدی و بادی از یک روش دو مرحله¬ای استفاده می شود. مرحله اول انتخاب بهترین مکان¬ها برای احداث نیروگاه بادی خورشیدی با استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی می¬باشد. مرحله دوم اولویت بندی مکان¬های مناسب براساس معیار مساحت بیشتر سایت می¬باشد. که در این تحقیق با استفاده از مطالعات انجام شده و جمع آوری نقشه های ماهواره¬ای با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه های ماهواره ای رو دسته¬بندی نموده و مناطق دارای شرایط مناسب برای احداث مزارع خورشیدی و بادی تعیین نموده و با استفاده از روش¬های تصمیم گیری چندمعیاره وزن-دهی می شوند، سپس با هم¬پوشانی وزن¬دار لایه ها مکان¬های مناسب برای احداث نیروگاه مشخص شده و بر اساس روش¬های تصمیم گیری چند معیاره اولویت بندی می شوند و مناسب¬ترین مکان برای ایجاد مزارع خورشیدی و بادی تعیین می شود. با توجه به پتانسیل¬سنجی مناطق در استان ایلام به منظور احداث مزارع بادی و خورشیدی در چهار کلاس بسیار نامناسب، نامناسب، مناسب و بسیار مناسب تهیه شد. در این راستا به ترتیب مناطق بسیار نامناسب، 9/9 % از مساحت کل، مناطق نامناسب 6/51 % از مساحت کل، مناطق مناسب 17/31 % از مساحت کل و مناطق بسیار مناسب 33/7 % از مساحت کل استان را به خود اختصاص دادند. با توجه به حجم و بزرگی پروژه احداث مزارع دومنظوره، از میان مناطق با پتانسیل بسیار بالا در احداث نیروگاه بادی¬ خورشیدی، ده سایت با بیشترین مساحت¬ها (مجموعا با مساحت 76/12603 هکتار) اولویت بندی شده و انتخاب شد. کلمات کلیدی: مزارع بادی، خورشیدی، GIS، مکان¬یابی، AHP، ایلام
كلمات كليدي : مزارع بادی، خورشیدی، GIS، مکان¬یابی، AHP، ایلام
تاريخ دفاع : 1397-07-14