بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920061195
نام و نام خانوادگي : مهناز دهقاني سانيج
عنوان پایان نامه : ارایه یک روش جدید برای تخصیص کانال با رویکرد خوشه بندی در شبکه های مش بی سیم چند رادیویی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محسن جهانشاهی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شبکه های مش بی سیم به عنوان نسل بعدی شبکه های بی سیم ظهور پیدا کرده اند. این شبکه ها دارای قابلیت ادغام با انواع مختلف دیگر شبکه ها بوده و بنابراین تا حد زیادی به کاربران کمک خواهند کرد تا همیشه به اینترنت دسترسی داشته باشند. یکی از چالشهای این شبکه ها، کاهش ظرفیت شبکه ناشی از تداخل بین لینکهای بی سیم می باشد. لینکهای تداخلی به دو دسته هماهنگ و غیر هماهنگ تقسیم می گردند. با پیشرفت تکنولوژی میتوان هر مسیر یاب مش را به چند عدد واسط رادیویی مجهز نمود. واسط های رادیویی می توانند بصورت همزمان بر روی چند کانال متعامد عمل کنند. در نتیجه مساله تخصیص کانال به گره های شبکه مطرح شده و به منظور کاهش پیچیدگی ناشی از تخصیص کانال به مساله محلی، از روش خوشه بندی استفاده می گردد. روش پیشنهادی تخصیص کانال مبتنی بر خوشه بندی بر پایه الگوریتم قطره های آب هوشمند IWDCCA شامل چهار مرحله می باشد و در آن تفاوت بین لینکهای تداخلی در نظر گرفته شده است. در مرحله اول خوشه بندی براساس یک روش ابداعی صورت می گیرد. در مرحله دوم، کانال پیش فرض در هر خوشه تعیین گردیده و در مرحله سوم و چهارم به ترتیب به تخصیص کانال به لینکهای تداخلی غیر هماهنگ و هماهنگ براساس الگوریتم قطره های آب هوشمند پرداخته شده است. با استفاده از ابزار Opnet به ارزیابی کارایی روش ارایه شده پرداخته شده و از جنبه پارامترهای کیفیت سرویس، میزان تاخیر در تحویل بسته و نرخ گذردهی به مقایسه این روش با الگوریتمهای CCCA و یکی از الگوریتم های ارایه شده در سالهای اخیر پرداخته شد. نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسه روش ارایه شده نشان دهنده بهبود در پارامترهای کیفیت سرویس مورد ارزیابی بود.
كلمات كليدي : شبکه های مش بی سیم، تخصیص کانال، خوشه بندی،الگوریتم قطره¬های آب هوشمند
تاريخ دفاع : 1396-03-28