بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940121010
نام و نام خانوادگي : رضا نيك نژاد
عنوان پایان نامه : طراحی و مشخصه یابی پوشش عایق نازک جهت افزایش مقاومت خوردگی میکروبی در فولاد APIX65 به روش رسوب‌شیمیایی از فاز بخار (CVD)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مصطفي حاجيان حيدري
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حميد رضا فرنوش
چكيده : در این پژوهش بر روی طراحی و مشخصه یابی پوشش عایق نازک جهت افزایش مقاومت خوردگی میکروبی در فولاد APIX65 به روش رسوب‌شیمیایی از فاز بخار (CVD) مطالعه شد. در این پژوهش میکروب های مورد مطالعه در خوردگی میکروب اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و میکروب اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس است. در این پژوهش پوشش مورد مطالعه پوشش نقره، که خاصیت ضد میکروبی برخوردار است. پس از پوشش دهی نقره به روش روسوب شیمیایی از فاز بخار نمونه¬ها به مدت 13 و 16 روز داخل شرایطی مطلوب برای رشد و تکثیر میکروب ها قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز فازیXRD از نمونه ها در شرایط های متفاوت انجام گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که با پوشش دادن نقره بر روی فولاد و انجام تست در حضور میکروب های اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس مقاومت لوله در برابر خوردگی افزایش می یابد. نقره خاصیت ضد عفونی کننده داشته و از رشد و تکثیر این میکروبها روی فولاد APIX65 جلوگیری می کند. در صورت تماس مستقیم میکروب با فولاد API X65 محصولات خوردگی هم چون اکسید آهن تشکیل می گردد که در ابتدا سبب پسیو شدن لوله و در مرحله بعد با سرعت بالایی خورده می شود. میکروبب اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس در مقایسه با میکروب اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس از قدرت بالاتری برخوردار بوده و در شرایط بدتری رشد و تکثیر می یابند. با پوشش دادن نقره و رنگ آمیزی نمونه ها با پلیمر سبب می گردد که فولاد با نرخ خوردگی کمی خورد گردد. برای پوشش نقره همراه با رنگ آمیزی با پلیمر میکروب اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس از رشد و تکثیر بالاتری نسبت به میکروب اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس برخوردار است و محصولات خوردگی زیادتری تشکیل می گردد. همچنین میکرو مکانسیم های خوردگی که به طریق ایجاد حفره در حضور میکروب ها ایجاد شده است شناسایی شد.
كلمات كليدي : طراحی و مشخصه یابی پوشش عایق نازک جهت افزایش مقاومت خوردگی میکروبی در فولاد APIX65 به روش رسوب‌شیمیایی از فاز بخار (CVD)
تاريخ دفاع : 1397-06-22