بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۴۰۲۳۴۳۸۰
نام و نام خانوادگي : علیرضا ایروانی
عنوان پایان نامه : مقایسه و بهینه سازي روش هاي PCR Simplex و PCR Multiplex براي شناسایي وجود مخمر ساکارومیسس در فراورده هاي لبني پروبیوتیک و بررسي نمونه هاي پروبیوتیک موجود در بازار ایران از نظر تقلبات ساکارومیسس
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : پروبیوتیک ها مکمل غذایی از میکروارگانیسم های زنده ای هستند که وقتی در مقادیر مناسب در دستگاه گوارشی وجود داشته باشند، تاثیرات سودمندی بر میزبان برجای می گذارند. ساکارومیـسس یکی از میکروارگانیسمهایی است که امروزه به عنوان پروبیوتیک استفاده می شوند. هدف از این تحقیق، بهینه سازی روش های simplex PCR و multiplex PCR جدید برای شناسایی ساکارومیـسس در فراورده های لبنی و مقایسه راندمان عملکرد این روش ها در تشخیص سریع ساکارومیـسس و بررسی فرآورده های لبنی پروبیوتیک موجود در بازار ایران می باشد.
كلمات كليدي : پروبیوتیک، ساکارومایسس، simplex PCR, Multiplex PCR
تاريخ دفاع : 1397-06-13