بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940174581
نام و نام خانوادگي : محمدرضا مرادی حساس
عنوان پایان نامه : ارائه يك مدل رياضي جديد براي سيستم هاي توليد سلولي با در نظر گرفتن ليست احتياجات مواد اوليه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اسمعیل محمدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد فلاح ,
چكيده : بنگاه‌های اقتصادی برای انطباق با جنبش بازارهاي رقابتي جهاني که مشخصه بارز آنها تخصصي شدن نيازها، کوتاهتر شدن چرخه عمر محصولات، کوتاهتر شدن زمان عرضه محصولات به بازار و خواستههاي متعدد و گوناگون مشتريان است، بايد اقداماتي را به عمل آوردند که باعث بهبود کارايي و بهرهوري فرآيند توليدي ‌می‌شد. در این راستا، طراحی سیستم‌های تولید سلولی در درون کارخانجات مورد توجه بسیاری از صاحبان صنایع قرار گرفته است. در زمینه سیستم‌های تولید سلولی و مسئله تشکیل سلولی تا اکنون تحقیقات متنوعی انجام گرفته است و هر یک از نویسندگان از دیدگاه خود به بررسی چالش‌های محیط صنعتی و رقابتی امروزه پرداخته‌اند. اما تا اکنون تحقیقی که بتواند یک طرح سیستم تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن لیست مواد باشد، ارائه نشده است. طرحی که علاوه بر رویه تولید محصولات (با تعیین مسیرهای عملیاتی پیشنهادی) به تخصیص سهمیه به هر یک از تامین‌کنندگان در هر دوره زمانی نیز بپردازد. لذا در این تحقیق یک مدل ریاضی جدید ارائه می‌شود. مدل‌ پیشنهادی دارای متغیرهای عدد صحیح است و قابلیت حل توسط نرم‌افزار بهینه‌سازی را در اندازه کوچک داراست. اما از آنجایی که مسأله پیشنهادی NP-hard است لذا برای کاربرد مدل‌ها در سایزهای واقعی از الگوریتم‌ فرا ابتکاری ژنتیک استفاده می‌گردد. مثال‌های عدد نشان می‌دهد که الگوریتم‌ پیشنهادی در جستجوی راه‌حل‌های بهینه یا نزدیک به بهینه موفق و کارا عمل می‌کند.
كلمات كليدي : سیستم‌های تولید سلولی، احتیاجات لیست مواد، بهینه‌سازی، الگوریتم ژنتیک
تاريخ دفاع : 1397-06-18