بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940009081
نام و نام خانوادگي : کمیل کریمی
عنوان پایان نامه : تحلیل تجربی تاثیر هندسه پین بر خواص نانوکامپوزیت Al6061-SiC ایجاد شده به روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - ساخت و توليد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نصر الله بنی مصطیفی عرب ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین ترابیان ,
چكيده : هدف از این پژوهش تعیین تاثیر هندسه پین ابزار در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) بر سیلان مواد و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت زمینه آلومینیومی در حضور ذرات تقویت کننده SiC است. هندسه پین ابزار یکی از مهمترین پارامترهای موثر در FSP علاوه بر سرعت چرخشی پین و سرعت پیشروی می‌باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی هندسه پین بر خواص نانوکامپوزیت Al6061-SiC ایجاد شده به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی است. به منظور بررسی اثر هندسه پین بر سیلان مواد پنج پین با هندسه های متفاوت (شش ضلعی منتظم، مربعی، استوانه ای شیاردار، استوانه ای رزوه دار، مربعی شیاردار) ساخته شد. فرآیند اصطکاکی اغتشاشی در سرعت های دورانی و پیشروی ثابت انجام گرفت و از سطح مقطع ناحیه FSP، نمونه های مورد نظر تهیه گردید. جهت بررسی خواص مکانیکی نمونه های حاصل، آزمون های کششی و سختی به عمل آمد و ریزساختار و نحوه سیلان ذرات تقویت کننده توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت تا نقش هندسه های مختلف پین در چگونگی توزیع ذرات تقویت کننده و جوانه زنی دانه های جدید مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج نشان داد که حضور نانو ذرات تقویت‌کننده از رشد دانه‌های تبلور مجدد یافته جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب اندازه دانه در ناحیه اغتشاش یافته به صورت قابل توجهی کاهش یافت. اثر رسوبات استحکام دهنده در افزایش سختی بیشتر از ذرات تقویت کننده است و ریز شدن دانه اثر کمتری در افزایش سختی دارد. پین شش ضلعی منتظم به علت داشتن شش صفحه صاف و حرکت ضربه ای در حین چرخش، اغتشاش مناسبی را ایجاد کرده که باعث ایجاد ریزترین اندازه دانه (3/13میکرون)، بیشترین استحکام کششی (Mpa198) و درصد ازدیاد طول (25/10) را در میان سایر پین ها شد. در نمونه FSP شده با پین استوانه‌ای رزوه‌دار به علت عدم حضور ضربه در حین چرخش، سیلان نامناسب ذرات تقویت کننده و تجمع آن در محل اغتشاش، شرایط برای جوانه زنی دانه‌های جدید نسبت به سایر پین ها، کمتر مهیا گردید، به طوری که این نمونه دارای کمترین استحکام کشش (Mpa 5/133) و کمترین درصد ازدیاد طول (95/1 درصد) می باشد.
كلمات كليدي : آلومینیم؛ ذرات SiC؛ فرآیند اصطکاکی اغتشاشی؛ هندسه پین
تاريخ دفاع : 1397-06-22