بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950309542
نام و نام خانوادگي : لیلی نکوزاد
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیر تشعشعات مجاز ایکس بر غلظت پلاسمایی و اریتروسیتی روی و مس در کارکنان رادیولوژی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد رهگشای- الهام صنیعی
چكيده : امروزه نقش عناصر معدنی کم مقدار، در سلامت انسان بسیار مورد توجه است. از یک سو این عناصر نقش مهمی در نمو و عملکرد سیستم ایمنی، تنفس سلولی و فرآیندهای اکسیداسیونی دارند از سوی دیگر، با توجه به اهمیت و ضرورت این مطلب و مطالعات اندک انجام شده و نیز تاثیر تشعشعات قابل قبول که بر روی انسان انجام شده است، اندازه گیری تغییرات غلظت عناصر در خون نتایج بسیار خوبی در برداشته است. پرتوکاران رادیولوژی گروهی هستند که در معرض پرتوگیری شغلی با دوزهای کم اشعه قرار دارند. دراین تحقیق به بررسی تغییرات غلظت عناصر روی و مس در پرتوکاران رادیولوژی خواهیم پرداخت . برای نمونه ، تعدادی افراد پرتوکار داوطلب شاغل در بیمارستان نفت تهران درنظر گرفته شد.و از نتایج دوزیمتری آنها توسط فیلم بج که نشان دهنده پرتوگیری کمتر از 05/0 میلی سیورت در هر دو ماه بود استفاده شد.گروه دیگری از داوطلبین همان بیمارستان به عنوان شاهد انتخاب شدند این عده نیز شامل تعداد برابر زن و مرد با حدود سنی مشابه بودند. پس از آماده سازی ، مقادیر عناصر روی و مس توسط دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی اندازه گیری شد. جهت مقایسه نتایج ، از آزمون لوین استفاده شد. و میانگین عناصر روی و مس در پرتوکاران رادیولوژی و گروه شاهد در دو فاز پلاسمایی و اریتروسیتی بر حسب میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شد. غلظت عناصر درفاز پلاسمایی اختلاف آماری معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد اما غلظت در فاز اریتروسیتی اختلاف آماری معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان نداد. در قسمت دیگر، مقایسه جداگانه زنان و مردان گروه نمونه و شاهد، تفاوت معنی داری در مقادیر عناصر عنوان شده نشان داد. با افزایش قابل توجه نمونه ها، توجیه بهتری نسبت به نتایج آماری می توان استخراج کرد.
كلمات كليدي : کارکنان رادیولوژی، تشعشعات مجاز ایکس ، روی، مس،اتمیک ابزوربشن
تاريخ دفاع : 1396-06-20