بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940272349
نام و نام خانوادگي : محسن نادري
عنوان پایان نامه : بهینه سازی تصفيه پساب صنعتی کارخانجات كاغذسازي به روش شيميايي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر وحيد پيروزفر
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دكتر افشار علي حسيني
چكيده : پساب صنايع كاغذ سازي به علت استفاده فراوان از آب و روش های مختلف تصفيه بخاطر تنوع در آلاينده ها و پيچيدگي ساختمان آنها همواره با پيچيدگي همراه است.در اين پژوهش هدف، رسیدن به روش هاي مختلف و مناسب تصفيه و رنگ زدايي پساب هاي صنعتي کارخانجات كاغذسازي توسط روش هاي شيميايي بود که بررسي شد. البته اين روش ها، يكسري معايب و مزاياي خاص خود را داشت كه به مقايسه اين روش ها پرداخته شد.این روش ها با توجه به در نظر داشتن پارامترهای رایج در مهندسی تصفیه شیمیایی در قالب فرآیندهای اکسیداسیون انجام شد، که به معایب و مزایای آنها نیز اشاره شد. نتایجی که با توجه به بررسی فرايندهاي مختلف تصفيه شيميايي پساب ها با استفاده از مكانيسم هاي فرايند انعقاد و لخته سازي شيميايي به دست آمد، نشان دهنده ی این موضوع بودند که، استفاده از خاك رس بعنوان كمك منعقد كننده براي آلوم، بازده رنگ زدايي را تاحدي ارتقا داد مخصوصاً در تركيبات با دوز كم آلوم. در كل كاهش قابل توجهی در مقادير SVI و SCR با افزودن خاك رس مشاهده شد. افزودن خاك رس باعث توليد فلاك هاي فشرده بيشتري با قابليت ته نشيني ارتقاء يافته در دوزهاي كم آلوم شد. لذا استفاده از سايزهاي مش مختلف تأثير قابل توجهي در رنگ بري نشان نداد اگرچه در مقادير SVI و SCR تأثير قابل توجهي نشان داد به اين شكل كه افزايش سايز مش باعث كاهش مقادير SVI و افزايش مقادير SCR شد.
كلمات كليدي : پساب هاي صنعتي_ آلاينده ها _رنگ زدايي _آلوم_خاك رس_SVI و SCR
تاريخ دفاع : 1396-12-16