بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930572195
نام و نام خانوادگي : علی نجفی
عنوان پایان نامه : مدل سازی و شبیه سازی فناوری تراو ش تبخیری به منظور جداسازی متانول و ترکیبات آروماتیکی گاز
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم آخوندی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سخائی نیا ,
چكيده : فرآیند تراوش تبخیری برای جداسازی مواد آلی ایزومری و یا موادی که دارای نقطه جوش نزدیک به یکدیگرند و همچنین موادی که به حرارت حساسند پتانسیل بالایی دارد. جداسازی مواد آلی-آلی یکی از انواع فرآیند تراوش تبخیری می‌باشد مخلوط متانول و ترکیبات آروماتیکی مانند تولوئن مدلی از مخلوط مواد قطبی-غیرقطبی است که مورد مطالعه قرار گرفته است.. پارامترهای مهمی در فرآیند جداسازی متانول از تولوئن وجود دارند که عبارتند از:غلظت متانول در خوراک، فاکتور جداسازی غشا، سرعت خوراک که در این پایان نامه بررسی شدند. نتایج نشان داد که در فرآیند تراوش تبخیری به دلیل انتخاب‌گری غشا نسبت به متانول، در این شرایط جداسازی تا 90 درصد امکان‌پذیر است مقایسه دو غشا پلی آمید و CTA نشان داد که در غشای پلی‌امید بعلت دانسیته بالاتر و ضریب نفوذ انتخابگری بالاتر میزان فلاکس انتقال جرم بیشتر خواهد بود. با افزایش سرعت خوراک، غلظت کمتری از متانول به غشا نفوذ میکند و در نتیجه غلظت آن درون محصول خروجی رتنتیت با افزایش روبرو میشود و همچنین مشاهده کردیم که اختلاف غلظت متانول در خوراک و غشای مجاور اگر زیاد باشد منجر به بالا بودن نیرومحرکه انتقال جرم می‌شود. در نتیجه فلاکس بیشتری از متانول جذب و وارد غشا می‌شود و از خوراک جدا می‌گردد. نرم‌افزار مدلسازی و شبیه‌سازی COMSOL Multiphysics برای شبیه‌سازی سامانه تبادلگر غشایی جداسازی متانول از مخلوط متانول-تولوئن استفاده شده است.
كلمات كليدي : تراو ش تبخیری-متاول-آروماتیک-گاز-جداسازی
تاريخ دفاع : 1397-04-10