بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940148679
نام و نام خانوادگي : شقایق طوقی اول
عنوان پایان نامه : تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت بر پایه پلی لاکتیک اسید و نانو پرلیت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سید محمد دواچی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر راضی صحراییان
چكيده : در این تحقیق، نانوکامپوزیت ها بر پایه پلی لاکتیک اسید (PLA) و حاوی نانو ذرات پرلیت تهیه شدند و عملکرد نانوپرلیت در ماتریس PLA بررسی گشت. آزمون طیف سنجی مادون‌قرمز به منظور بررسی ساختار، ترکیبات شیمیایی و همچنین پیوندهای شیمیایی و گروه های عاملی نانوکامپوزیت ها انجام شد. رفتار حرارتی نانوکامپوزیت¬ها به کمک آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) ارزیابی شد و با PLA خالص نیز مقایسه گردید. نتایج نشان داد که افزایش نانوپرلیت در کامپوزیت ها منجر به کاهش بلورینگی و دمای ذوب می شود. بررسی رفتار رئولوژیکی نانوکامپوزیت ها مشخص کرد که با افزایش نانوپرلیت تا 5% هم مدول ذخیره (G') و هم مدول اتلاف (G") افزایش پیدا می‌کنند، در حالی که در درصدهای بالاتر، هم G' و هم G" کاهش می‌یابند، که می‌تواند به دلیل کلوخه شدن نانوپرلیت‌ها باشد. برای بررسی تخریب برون تنی، زیست کامپوزیت‌ها در معرض هیدرولیز شتابدار در دمای بالا و معمول و تحت دو شرایط مختلف (اصل انطباق دما-زمان) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط با افزایش میزان نانوپرلیت، تخریب آبکافتی در مقایسه با PLA خالص سریع‌تر رخ می‌دهد. رفتار سطحی زیست نانوکامپوزیت‌ها با استفاده از اندازه‌گیری‌های زاویه تماس بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش نانوپرلیت تا 3%، زاویه تماس آب روند کاهشی دارد که می‌تواند به دلیل کاهش در بلورینگی و ماهیت معدنی نانوپرلیت باشد که آب را جذب می‌کند، بنابراین نانوکامپوزیت‌ها یک رفتار آبدوست نشان می‌دهند. اما، با افزودن نانوپرلیت در مقادیر بالاتر، نمونه‌ها یک روند افزایشی یا رفتار آبگریز نشان می‌دهند که می‌تواند به دلیل کلوخه شدن و افزایش زبری سطح باشد. نانوکامپوزیت بهینه با نانوپرلیت حدود 3 تا 5 درصد قابلیت استفاده در کاربردهای بسته بندی مواد غذایی، رهایش دارو، پزشکی و مهندسی بافت را داراست.
كلمات كليدي : نانوکامپوزیت، بایوکامپوزیت، نانوپرلیت، پلی لاکتیک اسید، تخریب هیدرولتیکی
تاريخ دفاع : 1397-06-18