بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940180486
نام و نام خانوادگي : امیرحسین
عنوان پایان نامه : بررسی ازدیادبرداشت از مخازن نفت با استفاده از فاکتور تزریق امتزاجی گاز ( مطالعه موردی بر روی یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران )
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : محمدرضا پورزرگر ,
دکتر محمدعلی ریاحی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر مهدی نظری صارم
چكيده : چکیده ﻋﻤﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺷﻜﺎﻓﺪﺍﺭ هستند، ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺷﻜﺎﻓﺪﺍﺭ ﺩر ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻱ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﻫﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻔﺖ ﻭ ﺳﻴﺎﻝ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺎﻑﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ بلوک های ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ جابه جا ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ، ﺭﻭﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺷﻜﺎﻓﺪﺍﺭ، (ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ امتزاجی)1 است. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﻲ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، یک ﻣﺨﺰﻥ ﺷﻜﺎﻓﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ پایان نامه، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﭘﺬﻳﺮﻱ گاز های ﻣﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺨﺰﻥ، ﺍﺯ شبیه ساز ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﻚ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ پذیری گاز مایع از ماژول PVTi نرم افزار Geoquest استفاده شده است. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ چاه های ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ فرآیند ﻫﺎﻱ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺩﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ فرآیند ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﻲ LPG ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺨﺰﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ فرآیند ﻫﺎﻱ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ ﻏﻴﺮﺍﻣﺘﺰﺍﺟﻲ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ. با تزریق LPG ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺨﺰﻥ، ﮔﺎﺯ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻜﺎﻑ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺭﻳﺰﺵ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ بلوک های ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﻭ ﻓﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺷﻜﺎ ﻑ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ، ﻧﻘﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ ﻧﻔﺖ ﻭﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ بلوک های ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻑ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: تولید اولیه ، تولید ثانویه ، تزریق امتزاجی ، مخازن شکافدار ، حداقل فشار امتزاجی ، شدت جریان تزریق ، ضریب بازیافت
تاريخ دفاع : 1397-06-21