بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950217519
نام و نام خانوادگي : الهام عبادی
عنوان پایان نامه : بررسی عکاسی مینی‌مال دهه اخیر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مینا جلیلی غیاثوند ,
چكيده : پژوهش پیش¬رو به بررسی عکاسی مینی‌مال در دهه اخیر می¬پردازد. من درابتدا به تعریف سبک مینی‌مال در این پژوهش پرداختم و بعد درمورد ویژگی های این سبک عکاسی توضیح داده¬ام که یکی ازیکی ویژگی های عکاسی مینی‌مال تمرکز کادربرروی عناصر اصلی برای خلق ترکیبی بی نقص است. اساس این نوع عکاسی برپایه سادگی بیان و روش¬های خالی ازپیچیدگی است. و در ادامه به هنرهای دیگراین سبک و هنرمندان و آثارشان پرداختم و هدف من از این پژوهش براین بود که باتوجه به کم پرداختن به موضوع عکاسی مینی‌مال درپژوهش های پیشین عکاسی مینی‌مال رابرگزینم وبه آن بپردازم وازتجربیات عکاسان مینی‌مال استفاده بکنم واین سبک عکاسی را تعمیم بدهم در آثار گرافیکی مثل: گرافیک محیطی، پوستر، عکاسی تبلیغاتی و...و در ادامه و تجزیه وتحلیل این آثار را انجام دادم که خروجی ما یا اثرگرافیکی مادر مخاطبین تأثیر بیشتری داشته باشد. . واژگان کلیدی:عکاسی مینی‌مال، سبک، گرافیک، مخاطب
كلمات كليدي : عکاسی مینی‌مال، سبک، گرافیک، مخاطب
تاريخ دفاع : 1397-06-21