بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940158600
نام و نام خانوادگي : الهام بهزادی پور
عنوان پایان نامه : ارزیابی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مدارس ابتدایی دولتی شهر پاکدشت و مقایسه ی آن با مدارس روستایی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
هستی برقعی پور
چكيده : چکیده مقدمه و هدف: بهداشت محيط مدارس عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي دانش آموزان كه بطريقي روي سلامت رواني، جسمي و اجتماعي آنان تاثير مي گذارد. با توجه به اهميت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس ابتدايي شهرستان پاكدشت انجام شد. روش كار:مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی که در اين مطالعه تمام مدارس ابتدايي شهرستان پاكدشت مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه گيري به روش سرشماري انجام شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارExcel و SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته ها: در 53 مدرسه شهری (3/53 %) و 17 مدرسه روستایی (9/36 %) تعداد توالت ها مطابق با آيين نامه بود. در 59 مدرسه شهری (24/53 %) و 12 مدرسه روستایی (1/26 %) پاكدشت شرایط كلاس ها مطلوب بود. در 59 مدرسه شهری (5/50 %) و 34 مدرسه روستایی( 9/73 %) آبخوري مجزا وجود دارد . بحث و نتيجه گيری: وضعيت ساختمان، محوطه، كلاس ها، ايمني، وسرويس هاي بهداشتي مدارس شهرستان پاكدشت متوسط است، بنابر اين بايد با همكاري آموزش وپرورش و دانشگاه هاي علوم پزشكي در جهت ارتقاي بهداشت محيط و ايمني اين شهرستان همت و تلاش بيشتري به كار گرفته شود، تا از بروز بيماري و حادثه براي دانش آموزان اين شهرستان جلوگيري شود.
كلمات كليدي : بهداشت ایمنی و محیط زیست – مدارس ابتدایی پاکدشت
تاريخ دفاع : 1396-06-22