بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950002403
نام و نام خانوادگي : نسیم بیگی
عنوان پایان نامه : تخریب نوری ترکیب دارویی توسط نانو کامپوزیت کبالت اکسید کادمیم اکسید :سنتز و مشخصه یابی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا فیض بخش ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی نیازی
چكيده : چکیده در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکی و مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات Co3O4 کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فوتوکاتالیستی بالاتر، نانوذراتCo3O4 کامپوزیت شده با CdO تهیه شد. در این پایان نامه تخریب فوتوکاتالیستی تتراسایکلین با استفاده از نانو فوتوکاتالیست Co3O4 و CdO-Co3O4 سنتز شده بروش سل ژل در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. شکل، ساختار و خواص نوری این فوتوکاتالیست بوسیله XRD، FESEM، EDS ، UV-vis و DLS مشخص شد. میزان تخریب تتراسایکلین، در حضور لامپ UV، با بررسی عوامل مختلف چون اثر مقدار مشخصی از فوتوکاتالیست، pH محلول، زمان تابش انداره گیری و شرایط بهینه برای بیشترین تخریب مشخص شد. در کار حاضر، بر اساس نتایج، مقدار بهینهء، فوتوکاتالیست استفاده شده 0.01 گرم، 7=pH و مدت زمان 120 و 90 دقیقه برای فوتوکاتالیست Co3O4 و CdO-Co3O4 می باشد.
كلمات كليدي : کلید واژه: نانو فوتوکاتالیز، تخریب، نانو ذرات فلز اکسید، مقیاس پایلوت
تاريخ دفاع : 1997-04-03