بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950192296
نام و نام خانوادگي : مریم کثیری قهی
عنوان پایان نامه : ارزیابی ریسک حریق در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران به روش FRAME
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرشاد هاشم زاده
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : چکیده پایان نامه: (شامل خلاصه،اهداف،روش های اجرا و نتایج بدست آمده): امروزه مهندسی ریسک حریق ساختمان ها یکی از اجزای اصلی مقوله مدیریت حریق به شمار می رود. ساختمان های قدیمی و تا حدودی بافت فرسوده اغلب مدارس واقع در 5 ناحیه منطقه 19 تهران نیز ضرورت بازرسی، پایش و نظارت سازه ها را از دیدگاه دستورالعمل های ایمنی حریق بیش از پیش آشکار می سازد. در پژوهش پیش رو ابتدا با بکارگیری جدول اعداد تصادفی، 5 مدرسه به طور تصادفی از 5 ناحیه منطقه 19 تهران انتخاب شدند. سپس از طریق ابزار پرسشنامه ای اطلاعات مورد نیاز جهت انجام ارزیابی ریسک حریق با استفاده از تکنیک FRAME جمع آوری گردید. همچنین جهت انجام محاسبات ریاضی در تکنیک مذکور از نرم افزار معادله نویسی Maplesoft 2017 و جهت انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور تعیین میزان همبستگی پراکندگی اعداد ریسک و آزمون کورتوسیس به جهت تعیین نرمال بودن توزیع آن ها و رسم نمودار هیستوگرام از نرم افزار SPSS ورژن 25 استفاده شد. بیشترین و کمترین امتیاز ریسک حریق برای سه بخش ساختمان و محتویات (R1)، افراد (R2) و فعالیت (R3) به ترتیب برای مدارس شهید اشرفی اصفهانی (همکف) و حداد 1 (همکف) بدست آمدند. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای میزان همبستگی توزیع اعداد ریسک محاسبه شده مدارس به ترتیب برای R، R1 و R2 25/0، 22/0 و 23/0 معنادار محاسبه نشد و آزمون کورتوسیس تنها برای متغیر R2 (28/0) معنادار بدست آمد و پراکندگی نرمال آن ثابت شد. نتیجه آنکه با رعایت استاندارهای مهندسی ایمنی حریق در سازه مدارس در حوزه طراحی می توان به طرز موثری از ریسک حریق آن ها کاست و به طبع از بروز خسارات جانی و مالی پیشگیری نمود
كلمات كليدي : 1-تکنیک ارزیابی ریسک FRAME 2-مدرسه 3-حریق 4-Maplesoft
تاريخ دفاع : 1397-06-13