بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940022406
نام و نام خانوادگي : منان اصغري
عنوان پایان نامه : شبیه سازی تزریق گاز دی اکسید کربن در آبده و لایه نفتی مخزن کربناته شکاف دار به منظور ذخیره سازی و ازدیاد برداشت نفت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دكتر علي اسفندياري بيات
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دكتر آرش ابراهيم آبادي
چكيده : ترين روشهاي ازدياد برداشت نفت است. هدف اين مقاله شبيه سازي فرآيند تزريق گاز دي - اکسيد کربن در مقياس ميداني به منظور محاسبه ضريب بازيافت اين فرآيندوظرفيت ذخيره پذيري دي اکسيد کربن در يک مخزن نفتی شکافدار به منظور کاهش آلودگی زیست محیطی است. گاز دي اکسيدکربن مـورد نياز از جريان گاز هاي خروجي یک نيروگاه برق جدا خواهد شد . با استفاده از نرم افزار تجاري،از جمله اکلیپس 300، شبيه سازي ترکيبي مدل مخزن واقعي انجام و تاثيرمهمترين پارامترهاي عملياتي نظير حجم گاز تزريقي، نرخ تزريق گاز، تعداد و محل چاه هاي تزريقي، محل مشبک کاري چاههاي تزريقي، نسبت گاز بـه نفـت مجـاز چاههاي توليـدي وهمچنين انحلال دي اکسيدکربن در آبده بررسي شد. نتايج شبيه سازي نشان ميدهد که افزايش حجم گازتزريقي اگرچه ذخيره سازي دي اکسيدکربن را افزايش ميدهد، اما لزوما ضريب بازيافت نفـت را افزايـش نخواهد داد. نرخ تزريـق بيشترين تاثير را در ضريب بازيافت نفت دارد. در زمینه ی ذخیره سازی گازدی اکسید کربن، سناریوی تزریق دی اکسید کربن درآبده مخزن مناسب تر است چرا که میزان تولید گازکمتر و همزمان میزان ذخیره سازی بیشتری را دارا است. سناریوی تزریق دی اکسید کربن در لایه ی نفتی موجب افزایش برداشت بیشتر نفت می شود و ازدیدگاه ازدیادبرداشتی این سناریو مناسب تر است. در نتیجه با توجه به اهداف تعیین شده می توان هریک از سناریوها را انتخاب کردو به مرحله عملیات رسانید
كلمات كليدي : گازهای گلخانه ای، ذخیره سازی دی اکسید کربن، ازدیاد برداشت، آبده مخازن، امتزاج پذیری
تاريخ دفاع : 1397-04-06