بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930468371
نام و نام خانوادگي : مریم گمار
عنوان پایان نامه : استخراج جمسیتابین در نمونه های آبی توسط پلیمر قالب مولکولی بر پایه آلیل استو استات
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : همایون احمدپناهی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
الهام پورنامداری
چكيده : هدف از انجام این پروژه بالا بردن ریکاوری بوسیله پلیمر هوشمند است،در ابتدا پلیمر قالب مولکولی هوشمند از داروی جمسیتابین که حاوی مقدار پیوند دهنده ی عرضی بهینه شده و مونومر آلیل استو استات و اسمارت پلیمر ان ونیل کاپرولاکتام است ساخته شد سپس به وسیله ی طیف هایFTIR، TGA،CHNوSEM ساختار پلیمر مشخص شد در مرحله بعد پارامتر هایی از جمله زمان، دما، و pH بهینه شد و میزان جذب، واجذب، حدتشخیص، زتای پتانسیل اندازه گیری شد و گزینش پذیری پلیمر نسبت به داروی جمسیتابین محاسبه گردید که دلالت بر گزینش پذیری پلیمر ساخته شده داشت، در انتها مقدار ریکاوری به وسیله روش HPLC بر روی نمونه ادرار و پلاسمای خون انسان تست شد و با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که با این روش ریکاوری قابل توجه ایی از دارو در نمونه ادرار حاصل میشود.
كلمات كليدي : جمسیتابین-پلیمر قالب مولکولی-پیوند دهنده عرضی-ریکاوری
تاريخ دفاع : 1395-07-06