بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940266702
نام و نام خانوادگي : محمدرضا شغلی
عنوان پایان نامه : تاثیر HbA1C قبل از عمل جراحی قلب باز بر بروز عوارض بیمارستانی بیماران تحت عمل جراحی دریچه در بیمارستان مرکز قلب تهران
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ارس رفیعی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید حسین احمد تفتی
چكيده : از جمله عوامل خطر شناخته شده به دنبال جراحی قلب، دیابت می باشد. این مطالعه، با هدف بررسی تاثیرآزمایش هموگلوبین ای وان سی (HbA1C) قبل از عمل جراحی قلب باز بر بروز عوارض بیماران تحت عمل جراحی دریچه در بیمارستان مرکز قلب تهران طراحی شده است در این مطالعه جمعیت مورد مطالعه، بیماران دیابت نوع دوم بودند که به منظور انجام عمل جراحی دریچه قلبی الکتیو به مرکز قلب تهران مراجعه کرده و از نظر بروز عوارض در طول مدت بستری مورد پایش قرار گرفتند. بیماران بر اساس سطح هموگلوبین A1c بیشتر یا کمتر از 7% به دو گروه تقسیم شدند و ویژگی های بیماران دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت در این مطالعه، بیماران دیابتی کاندید جراحی دریچه قلبی مورد بررسی قرار گرفتند که 106 بیمار دارای دیابت کنترل شده، (Hb1c=7%) بودند. در مقایسه بین دو گروه، هیچ تفاوت معنی داری از نظر شاخص های دموگرافیک و بالینی وجود نداشت. 6 نفر در گروه دیابت کنترل نشده و 5 نفر در گروه دیابت کنترل شده به نارسایی کلیه دچار شدند که این تفاوت معنی دار نبود (P=0.899). 9 نفر در گروه دیابت کنترل نشده و 4 نفر در گروه دیابت کنترل شده فوت شدند که این تفاوت هم معنی دار نبود (P=0.218). به طور کلی، 21 نفر دچار پیامدهای مورد نظر در مطالعه شدند که 12 مورد در گروه دیابت کنترل نشده و 9 مورد در گروه دیابت کنترل شده بود (P=0.667) نتایج آنالیز رگرسیون تعدیل نشده و تعدیل شده نشان داد که هموگلوبین A1c عامل خطر معنی داری برای بروز این پیامدها نیست هر چند که نتیجه در مورد مرگ و میر به طور نسبی معنی‏دار بود (P=0.07).
كلمات كليدي : دیابت شیرین؛ عوارض؛ جراحی دریچه ای قلب؛ عوارض پس از عمل؛ هموگلوبین گلیکوزیله
تاريخ دفاع : 1397-06-12