بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930600898
نام و نام خانوادگي : امیر منشاری
عنوان پایان نامه : عنوان : مطالعه آزمایشگاهی اثر احداث دیواره هدایت کننده جریان در بالا دست سرریز کلید پیانویی (PKW) با سه هندسه متفاوت ذوزنقه ای، مثلثی و ذوزنقه ای طوقه دار
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي اب وسازه هاي هيدروليکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد صادق صادقیان ,
چكيده : امروزه در سیستم‏های انتقال آب، کانال‏های آبیاری و سدها از سرریزها به عنوان سازه‏ای هیدرولیکی که وظیفه عبور دهی سیلاب ، تنظیم سطح آب و اندازه گیری آب دهی )دبی( جریان نام می‏برند. به دلیل استفاده فراوان از این نوع سازه‏ها در طراحی هیدرولیکی، مطالعه و بررسی سرریزها از اهمیت فروانی بر خوردار می‏باشد. سرریزها انواع و اقسام فروانی دارند اما با توجه به اینکه در سال‏های اخیر، توجه به ظرفیت تخلیه و همچنین افزایش حجم ذخیره مخازن سدها مورد نظر قرار گرفته است، سرریزهای کلید پیانویی نسبت به سرریزهای خطی از ظرفیت تخلیه بیشتر برخوردار می‏باشد که افزایش حیم مخزن را با خود همراه می کند. پژوهش حاضر بررسی آزمایشگاهی اثر دیواره های هدایت کننده(دماغه) جریان بر روی سرریز کلید پیانویی در بالا دست جریان می‏باشد. به دلیل پیییدگی جریان عبوری از روی سرریزهای کلید پیانویی بهترین راه برای بررسی ویژگی‏های هیدرولیکی جریان، استفاده از امکانات آزمایشکاهی است. قبل از انجام آزمایش‏ها باید آنالیز ابعادی پارامترهای موثر بر مساله شناسایی شوند. برای پژوهش حاضر در گام نخست آنالیز ابعادی انجام شده و پارامترهای بی بعد مؤثر تعیین می گردد. این دیواره‏ها(دماغه) زیر کلید خروجی سرریزهای کلید پیانویی در بالا دست جریان نصب می‏شوند. شکل های هندسی دماغه‏ها ، در سرریز های مورد آزمایش، نشان از بهود ضریب تخلیه دارد، شایان ذکر هست استفاده از دماغه‏ها به منظم کردن خطوط جریان در بالادست سرریز کمک نموده است.
كلمات كليدي : ضریب تخلیه، خطوط جریان، دیواره هدایت کننده جریان ( دماغه) ، سرریز کلید پیانویی و مدل آزمایشگاهی
تاريخ دفاع : 1397-06-03